Αρ. Απόφασης: 273/2022

Ημερομηνία: 23/08/2022

Θέμα: 
1 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας 2,89MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία M.X. Greenergy Ltd (ΗΕ 397402), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,89MWp, στο Φ/Σχ. (-/2-280-381), τεμάχια 142, 145, 514, στην περιοχή Φρενάρους της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.