Αρ. Απόφασης: 272/2022

Ημερομηνία: 23/08/2022

Θέμα: 
Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών των Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2022 υπ’ αριθμόν 52/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «ΔΕΦΑ – Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες ΔΕΦΑ», Αρ. Εισερχ. 987/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 190/2022, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης ΔΕΦΑ»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 05.01.03.01/473-2022, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, προς τη ΔΕΦΑ με θέμα «Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες», 
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΕΦΑ, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες», Αρ. Εισερχ. 1814/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 433/2022, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης ΔΕΦΑ - Αναθεώρηση»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 05.01.03.01/974-2022, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, προς τη ΔΕΦΑ με θέμα «Αναθεωρημένη Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες», 
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΕΦΑ, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2022, με θέμα «Αναθεωρημένη Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες», Αρ. Εισερχ. 3057/2022, και 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 537/2022, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης ΔΕΦΑ – 2η Αναθεώρηση».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα τα Άρθρα 6(1), 7(1), 8, 16(4), 22(6), 28(1), 29(2), 29(4), 29(5), 29(6) , 29(7), 29(8), και 29(9),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 04/2020 (Κ.Δ.Π. 344/2020), ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2020, με θέμα «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου»,  
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 05/2020 (Κ.Δ.Π. 345/2020), ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2020, με θέμα «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών των επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου»,  
 • Το γεγονός ότι η ΔΕΦΑ ως ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου, είναι Υπόχρεος Οργανισμός, ως ορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 05/2020 (ΚΔΠ 345/2020), και συνεπώς οφείλει να τηρεί Χωριστούς Λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΥΦΑ και αποθήκευσης φυσικού αερίου όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένη να πράξει αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,
 • Το γεγονός ότι η ΔΕΦΑ, ως Υπόχρεος Οργανισμός κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των Ρυθμιστικών Λογιστικών Οδηγιών πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση προκαταρκτική έκθεση συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες που να επεξηγεί την πλήρη συμμόρφωσης της με αυτές, και
 • Το γεγονός ότι η προκαταρκτική έκθεση συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες έχει υποβληθεί από τη ΔΕΦΑ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι η αναθεωρημένη Έκθεση Συμμόρφωσης με τις Λογιστικές Οδηγίες όπως έχει υποβληθεί από τη ΔΕΦΑ την 1η Ιουλίου 2022 συνάδει με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις Αρ. 04/2022 και 05/2022 αφού έχει συνταχθεί ακολουθώντας τις αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτές. Συνεπώς, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα έγκρισης της εν λόγω αναθεωρημένη Έκθεσης Συμμόρφωσης με τις Λογιστικές Οδηγίες όπως έχει υποβληθεί από τη ΔΕΦΑ. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183(Ι)/2004), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Προκαταρκτικής Έκθεσης Συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες όπως έχει υποβληθεί από τη ΔΕΦΑ την 1η Ιουλίου 2022.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.