Αρ. Απόφασης: 027/2019 
 
Ημερομηνία: 1η Φεβρουαρίου 2019
 
Θέμα: Καθεστώς Άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π37-2012 Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της εταιρείας First Electric Ltd, ηλεκτρικής ισχύος 224MW
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να ανακαλέσει την Άδεια Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π37-2012 της εταιρείας First Electric Ltd, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής, η Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου και κατά συνέπεια δεν χρήζει ειδοποίησης επανόρθωσης, ούτε χρήζει σχετικής προθεσμίας εντός της οποίας να επισυμβεί επανόρθωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 16, της ΚΔΠ 538/2004.
  2. Να καθορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ανάκλησης της Άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π37-2012, την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  3. Η Απόφαση αυτή να επιδοθεί στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία First Electric Ltd και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.