Αρ. Απόφασης: 262/2022

Ημερομηνία: 04/08/2022

Θέμα: 
Απόρριψη της υπ’ αριθμόν A1072 αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει του κανονισμού 4(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (ΚΔΠ 538/2004), και αφού εκτίμησαν ότι η υπ’ αριθμόν Α1072 δεν μπορεί να καταστεί πλήρης, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν Α1072 αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΜΕΚ, για εμπορική χρήση, προτεινόμενης εγκατεστημένης ισχύος 284,004ΜW, στο Φ/Σχ. (55/36), τεμάχιο 571, στην περιοχή Βασιλικού της επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Lysarea Energia Ltd (ΗΕ 317934).
  2. Η απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με επιστολή στην εταιρεία Lysarea Energia Ltd.
  3. Για σκοπούς πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.