Αρ. Απόφασης: 260/2017
 
Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017
 
Θέμα: Διευκρινιστικές Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.1


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1. 
  • Τo ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. Αρ. Πρωτ. Μας: ΔΑ1/1021/171806 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον Συμβιβασμό.
  • Τo ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ ΔΑ1/1021/171838 ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, με το οποίο ζητήθηκαν επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τον Συμβιβασμό.
  • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της ΡΑΕΚ και του ΔΣΜΚ σχετικά με διευκρινήσεις σε συγκεκριμένα σημεία των ΚΜΡ έκδοση 1.1.
  • Τη συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2017 σχετικά με διευκρινήσεις όσον αφορά στους ΚΜΡ.

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
  1. Τη διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.2, όπως δίνονται στο Παράρτημα 1. 
  2. Στο Παράρτημα 2 αναφέρονται αναλυτικά οι διευκρινιστικές αλλαγές οι οποίες έχουν διενεργηθεί.
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.

Επίσης, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.