Αρ. Απόφασης: 259/2020

Ημερομηνία: 11/08/2020

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 11,35MW
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, μεμονωμένη ανεμογεννήτρια τύπου Enercon E-138 ονομαστικής ισχύος 4,2MW, στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd (ΗΕ 251639), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2MWp, στο Φ/Σχ. 40/23 και 40/24, τεμάχιο 351, στα Κελλιά, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην ΕΝ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/31, τεμάχιο 434, στην Λετύμβου, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 65 Ltd (ΗΕ 388852), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. -/2-274-382, τεμάχια 322 και 323, στην Άχνα, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Aristoklia Solar Ltd (ΗΕ 218691), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 29/39W2, τμήμα 4, τεμάχιο 16, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 136, 243, 244, 245, 247 και 260, στον Ψεματισμένο και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.