Αρ. Απόφασης: 253/2023

Ημερομηνία: 09/08/2023

Θέμα: 
Αιτήσεις της Εταιρείας ICR Cyprus Resort Development Co LTD για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφεδρικές Μονάδες, Ισχύος 4ΜW, στην περιοχή Ζακακίου, της επαρχίας Λεμεσού
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 09 Αυγούστου 2023 υπ’ αριθμόν 52/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • Οι υπ’ αριθμόν Α1112 και Α1113 αιτήσεις της εταιρείας ICR Cyprus Resort Developent Co Ltd για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4ΜW, για τις ανάγκες της εταιρείας, στα Φ/Σχ.(58/160603), τμήμα 5, τεμάχιο 287 και Φ/Σχ.(58/160602), τμήμα 5, τεμάχιο 264, στην περιοχή Ζακακίου, της επαρχίας Λεμεσού.
  • Τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις, τα επιπρόσθετα και/ή διευκρινιστικά έγγραφα και στοιχεία που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕΚ και υπέβαλε ο αιτητής, καθώς και
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ’ αριθμόν 545/2023 ημερομηνίας 02/08/2023, αναφορικά με τις πιο πάνω αιτήσεις.
Τα Μέλη της  Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 26 και 30, και
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι οι αιτήσεις συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία και θεωρήθηκαν πλήρεις.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και αφού έλαβαν υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα χορηγήσουν στην εταιρεία ICR Cyprus Resort Developent Co Ltd Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4ΜW, για τις ανάγκες της εταιρείας, στα Φ/Σχ.(58/160603), τμήμα 5, τεμάχιο 287 και Φ/Σχ.(58/160602), τμήμα 5, τεμάχιο 264, στην περιοχή Ζακακίου, της επαρχίας Λεμεσού.
  2. Οι Άδειες να εκδοθούν στον δικαιούχο εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  4. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.