Αρ. Απόφασης: 250/2023

Ημερομηνία: 09/08/2023

Θέμα: 
Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν Ε82/2007 Εξαίρεσης και της Υπ’ Αριθμόν Ε278/2009 Εξαίρεσης
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα τροποποίησης της εταιρείας Animalia Genetics Ltd (ΗΕ 27960) της υπ’ αριθμόν Ε82/2007 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας λειτουργίας για τροποποίηση των στοιχείων των ηλεκτρογεννητριών της Εξαίρεσης με 2 ηλεκτρογεννήτριες μάρκας Deutz AG, μοντέλο BF 8 M 1015 C με σειριακό αριθμό CB10005 και 9179777 αντιστοίχως εγκατεστημένης ισχύος 0,4MWe έκαστη και περιορισμό της ισχύος στα 0,25MWe έκαστη.
  2. Nα εγκρίνουν το αίτημα τροποποίησης της εταιρείας Animalia Genetics Ltd (ΗΕ 27960) της υπ’ αριθμόν Ε278/2009 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας λειτουργίας για τροποποίηση των στοιχείων των ηλεκτρογεννητριών της Εξαίρεσης με 1 ηλεκτρογεννήτρια μάρκας Deutz AG, μοντέλο BF 8 M 1015 C με σειριακό αριθμό B26784 εγκατεστημένης ισχύος 0,4MWe και περιορισμό της ισχύος στα 0,25MWe και μείωση της εγκατεστημένης ισχύος από 0,5MWe σε 0,25MWe.
  3. Την τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμόν Ε82/2007 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας λειτουργίας και της υπ’ αριθμόν Ε278/2009 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας λειτουργίας ώστε να συνάδουν με τους πρότυπους όρους οι οποίοι εφαρμόστηκαν για συμμόρφωση με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Παράρτημα Ι).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.