Αρ. Απόφασης: 246/2022

Ημερομηνία: 26/07/2022

Θέμα: 
Έγκριση του «Ορίου Ισχύος για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 με Θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 47/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 • Η κοινή επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΣΜΚ: ΔΣ32/220.2.1.1/221597 και Αρ. Πρωτ. ΔΣΔ: ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, με την οποία οι δύο διαχειριστές υπέβαλαν στη ΡΑΕΚ προς έγκριση την εισήγησή τους για το «όριο ισχύος για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς», συνοδευόμενη από τεχνική ανάλυση και αποτελέσματα προσομοιώσεων που διενεργήθηκαν, Αρ. Εισερχ. 2644/2022, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 440/2022 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.01.04.05/1030-2022, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, με την οποία ζητήθηκαν από τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ διευκρινήσεις σχετικά με την εισήγησή τους για «όριο ισχύος για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς», Αρ. Εξερχ. 1030/2022,
 • Η κοινή επιστολή των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΣΜΚ: ΔΣ32/220.2.1.1/222073 και Αρ. Πρωτ. ΔΣΔ: ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022, με την οποία οι δύο Διαχειριστές υπέβαλαν στη ΡΑΕΚ τις θέσεις τους επί των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 3265/2022, και 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 525/2022 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 95, 96, 97 και 98,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 με θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022) και ειδικότερα τις πρόνοιες των παραγράφων 4.3 και 7.1.1.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Η πρόταση των Διαχειριστών για το «όριο ισχύος για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» έχει υποβληθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 με θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022).  
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Παράγραφος 7.3)  σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.2 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΜΚ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο κείμενο του ΔΣΜΚ με τίτλο «Βασικές αρχές πολιτικής χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής (Παραγωγών > 8 ΜW και Πελατών > 12 MVA)».  
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει των άρθρων 9 και 98 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, και λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια 7.1.1 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν την από κοινού εισήγηση των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ αναφορικά με το «όριο ισχύος για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» ως η πρόνοια 7.1.1 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 (Κ.Δ.Π. 105/2022), ήτοι:
  • Το «όριο ισχύος για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» καθορίζεται στα 15 MW για τους Χρήστες / Παραγωγούς και 15 MVA για Χρήστες / Καταναλωτές.
 2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ως τους άμεσα ενδιαφερόμενους, για πληροφόρηση και για τις σχετικές τους ενέργειες όπως προβλέπονται από τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022.