Αρ. Απόφασης: 245/2022

Ημερομηνία: 21/07/2022

Θέμα: 
Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτω

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 46/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ02/326.8/24-2022, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για Νέα Ρυθμιστική Περίοδο με την Εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021», Αρ. Εισερχ. 2946/22,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ02/326.8/8.6-2022, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2023», Αρ. Εισερχ. 3064/22,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων για τα Έτη 2023-2026», Αρ. Εισερχ. 3211/22,
 • Τα Πρακτικά συνεδρίασης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Προμήθεια η οποία έγινε στις 15 Ιουλίου 2022, (Αριθμός Πρακτικών 45/2022), και
 • Τα Πρακτικά συνεδρίασης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Παραγωγή η οποία έγινε στις 18 Ιουλίου 2022 (Αριθμός Πρακτικών 46/2022).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 9, 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2022) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 134/2022 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν τα πιο κάτω επιχειρήματα που προέβαλαν η ΑΗΚ Παραγωγή και η ΑΗΚ Προμήθεια αναφορικά με τη δυσκολία στον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων για την πενταετία 2023-2027:
 • Με τη Λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού το τελικό κόστος των Μονάδων Παραγωγής θα εξαρτάται από το ύψος των προθεσμιακών συμβολαίων, την προημερήσια αγορά και τη διαφοροποίηση που θα επιφέρει η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού στο Πρόγραμμα Αγοράς, στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα ή ιστορικά στοιχεία για να χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη για την πενταετία 2023-2027, και
 • Οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΗΚ Προμήθειας δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια αφού σχεδόν όλες οι χρεώσεις που προκύπτουν από την αγορά θα είναι λειτουργικές δαπάνες όπου ελλείψει εμπειρίας και ιστορικών στοιχείων είναι δύσκολο να υπολογιστούν Επιτρεπόμενα Έσοδα για πενταετία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ότι τα πιο πάνω επιχειρήματα της ΑΗΚ Παραγωγής και της ΑΗΚ Προμήθειας αναφορικά με τη δυσκολία στον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων για την πενταετία 2023-2027 κρίνονται εύλογα.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 9, 22 και 23 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως επιτρέψουν παρέκκλιση από την Απόφαση Αρ. 134/2022 για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της παραγωγής από παραγωγό με σημαντικό μέγεθος και θέση στην αγορά και της προμήθειας από έναν προμηθευτή με σημαντικό μέγεθος και θέση στην αγορά, για το έτος 2023.
 2. Για το 2023 και μόνο, οι πιο πάνω ρυθμιζόμενες δραστηριότητες να υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων τους για ένα έτος και όχι για ολόκληρη την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027.
 3. Η παρούσα Απόφαση θα επανεξεταστεί για το έτος 2024 ανάλογα με τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν κατά τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού κατά το έτος 2023.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.