Αρ. Απόφασης: 240/2023

Ημερομηνία: 21/07/2023

Θέμα: 
Επικαιροποίηση και Ενημέρωση Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος No 3.10.2 Interconnection between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) 
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023 υπ’ αριθμόν 50/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η  επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2023, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕΚ και παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της Σύμβασης για την κατασκευή, σχεδιασμό, μηχανική, παραγωγή, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμή των καλωδίων της διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτης).
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2023, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕΚ και παρέχει ενημέρωση για την αύξηση του συνολικού κεφαλαιουχικού κόστους του ΕΚΕ 3.10.2 ως επίσης και για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, και αιτείται την αναγνώριση και έγκριση του αυξημένου κεφαλαιουχικού κόστους και τη συμπερίληψή του στη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους μεταξύ των δύο αρχών,  
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2023, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕ και τη ΡΑΕΚ και αφορά την παροχή πληροφοριών και δεδομένων που δικαιολογούν την αύξηση των εκτιμώμενων επενδυτικών δαπανών και την υποβολή σχετικού αιτήματος για  την αναγνώριση του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης,
 • Η επιστολή της ΡΑΕ, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2023, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕΚ και επισυνάπτει το τελικό προσχέδιο  της συμφωνίας μεταξύ ΡΑΕ και ΡΑΕΚ με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) following the Commission Delegated Regulation (EU) 2022/564  with regards to revision and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017 and the Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) of 23 April 2023, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389»,και
 • To Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 515/2023 ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2023 σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΡΑΕ και ΡΑΕΚ με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) following the Commission Delegated Regulation (EU) 2022/564 with regards to revision and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017 and the Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) of 23 April 2023, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Το άρθρο 6(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την προώθηση της ρυθμιστικής συνεργασίας,
 • Το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων με διασυνοριακό αντίκτυπο,
 • Τη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού του Κόστους (Συμφωνία CBCA) μεταξύ της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) με αριθμό 3.10.2 «Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτη (EL)» και 3.10.3 «Εσωτερική Γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτη και Αττικής (EL)»,
 • Την Απόφαση Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) και No 3.10.3 Internal Line Between Korakia, Crete and Attica Region (EL) της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 216/2017 ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017,
 • Τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to clarifications and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389», ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021,
 • Την Απόφαση Επικαιροποίησης και Ενημέρωσης της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL), υπ’ αριθμό 136/2021 ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021, 
 • Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/564 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον οποίο το ΕΚΕ 3.10 γνωστό ως ‘Euroasia Interconnector’  περιλαμβάνει τα ΕΚΕ υπ’ αριθμό 3.10.1 - Διασύνδεση μεταξύ Χαδέρα (IL) και Κοφίνου (CY) και 3.10.2 - Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιά, Κρήτη (EL), και
 • Τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας να τερματίσουν την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου υποστηρίζοντας την υλοποίηση ΕΚΕ 3.10 ‘Euroasia Interconnector’ με στόχο να συνεργαστούν μέσω των αρμόδιων αρχών τους στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 διασφαλίζοντας την τεχνική διαλειτουργικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης (ΕΚΕ 3.10.2) με την Εσωτερική Γραμμή Κρήτης-Αττικής HVDC του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Το έργο έχει φτάσει σε πολύ προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας και είναι σε θέση να ξεκινήσει τη διαδικασία υλοποίησης, και
 • Από τις διαβουλεύσεις της ΡΑΕΚ με τη ΡΑΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης των νέων δεδομένων και εξελίξεων που έχουν να κάνουν με το ΕΚΕ 3.10.2, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δυο Ρυθμιστικών Αρχών σχετικά με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας CBCA ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017,  εφόσον συνεκτιμήθηκε παράλληλα το αυξημένο κόστος κεφαλαίου το οποίο αποδείχθηκε εύλογο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: 
  • την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά, τις διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και την υψηλή αστάθεια της αγοράς,
  • τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη πανδημία Covid-19,  τα οποία έχουν διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών για τους προμηθευτές καλωδίων και μετατροπέων, προκαλώντας λειτουργική αστάθεια, και
  • τις ασταθείς τιμές των υλικών, τα αυξανόμενα επιτόκια, τις διακυμάνσεις του ForEX και τον υψηλό πληθωρισμό τα οποία οδήγησαν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους των προμηθευτών, και
 • Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν και να επικαιροποιηθούν συγκεκριμένα σημεία της Συμφωνίας CBCA της 10ης Οκτωβρίου 2017 για λόγους διαφάνειας, σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 6(3) του Ν. 130(Ι)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ με τίτλο « Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) following the Commission Delegated Regulation (EU) 2022/564  with regards to revision and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017 and the Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) of 23 April 2023, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389», η οποία αφορά επικαιροποποιημένα και αναθεωρημένα θέματα σχετικά με:
  • το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10.2, και
  • την αναγνώριση του πρόσθετου κεφαλαιουχικού κόστους και την επιβεβαίωση του ήδη συμφωνηθέντος διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους, δηλαδή ότι το 37% του κόστους υλοποίησης (σύμφωνα με τη Συμφωνία CBCA της 10ης Οκτωβρίου 2017) αυτού του βήματος κατανέμεται στην Ελλάδα και το 63% στην Κύπρο, νοουμένου ότι το έργο θα επιχορηγηθεί κατά €750 εκ. από τρίτους.
 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, η απόφαση αυτή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες να κοινοποιηθεί και στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.