Αρ. Απόφασης: 240/2022

Ημερομηνία: 21/07/2022

Θέμα: 
Αγορά Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων από Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Παραγωγής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 46/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ02/326.8/21-2022, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων», Αρ. Εισερχ. 4756/21,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.01/1800-2021, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 944/2021, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 03/2022, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Τηλεδιάσκεψη με ΑΗΚ Παραγωγή για Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων»
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.01/46-2022, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων – Κατευθυντήριες Γραμμές»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 55/2022, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Τηλεδιάσκεψη με ΑΗΚ Παραγωγή για Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων», και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ02/326.8/22-2022, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναθεώρηση Μεθοδολογίας Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων – Κατευθυντήριες Γραμμές», Αρ. Εισερχ. 2727/22.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 9, 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2022), ημερομηνίας 13 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 112/2018, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2018, με θέμα «Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Μηνιαίας Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων», με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την Ενοποιημένη Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1490/2016, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2016, με θέμα «Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Μηνιαίας Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων», με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αγοράς θερμοκηπιακών αερίων και ανάκτησης του σχετικού κόστους μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής τιμής καυσίμου, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 394/2009, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα «Θεσμός Ανάκτησης του Κόστους Ελλείμματος Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου», με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε όπως το κόστος ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου λαμβάνεται υπόψη ως μέρος του κόστους καυσίμου της ΑΗΚ (δεδομένου ότι η κατανάλωση καυσίμου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου), και ανακτάται μέσω της αυτόματης αναπροσαρμογής των τελών χρέωσης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ρήτρα καυσίμων.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι στο πλαίσιο των Ρυθμιστικών Αποφάσεων 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) και 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2022) το κόστος αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων αποτελεί μη ελέγξιμη δαπάνη και το εύλογο κόστος αυτής περιλαμβάνεται στα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ Παραγωγής και ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ στα πλαίσια των πιο πάνω Ρυθμιστικών Αποφάσεων. Επομένως, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ότι ο έλεγχος της ορθής μετακύλισης του πραγματικού κόστους στα Επιτρεπόμενα Έσοδα και στη διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και με το κόστος αγοράς καυσίμων. Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης εκτίμησαν περαιτέρω ότι, στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) δεν προβλέπεται έγκριση της διαδικασίας αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων από την ΡΑΕΚ, συνεπώς ο τρόπος που θα αγοραστούν τα δικαιώματα θερμοκηπιακών αερίων αποτελεί ευθύνη του ρυθμιζόμενου παραγωγού.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους στη βάση των άρθρων 9, 22 και 23 του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 1. Την παύση της ισχύος και συνεπώς τον τερματισμό εφαρμογής της Απόφασης Αρ. 112/2018, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2018, με θέμα «Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Μηνιαίας Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων», με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την Ενοποιημένη Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων, από τον υπολογισμό του Μεσοσταθμικού Κόστους Καυσίμου της ΑΗΚ Παραγωγής.   
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.