Αρ. Απόφασης: 234/2020

Ημερομηνία: 17/07/2020


Θέμα: 3 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 5MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 2 Ltd (ΗΕ 306393), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. -/2-234-347, τμήμα 3, τεμάχιο 174 και στο Φ/Σχ. -/2-234-348, τμήμα 3, τεμάχια 175, 176 και 181, στο Μαρώνι, στην επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία IRIS Lenor Energy Ltd (ΗΕ 369821), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/31W2, τμήμα 2, τεμάχια 35 και 36, στον Αγίο Ιωάννη Μαλούντας, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    3. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 8 Ltd (ΗΕ 306390), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 287, 288 και 322, στον Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.