Αρ. Απόφασης: 234/2018 
 
Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2018
 
Θέμα:   Ορισμός Ορίου (Κατωφλίου) για τις Μονάδες Παραγωγής και τις Μονάδες ΑΠΕ για Συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην  Αγορά Ηλεκτρισμού 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80 (3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017, ΚΔΠ 223/2017, περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την πρόνοια όπου αναφέρεται ότι «Ένας Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στη χονδρική αγορά ως Παραγωγός είτε με συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είτε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού (ΑΠΕ-Η), μόνο εάν έχει ενταχθεί κάτω από Σχέδιο στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού και κατέχει άδεια παραγωγής για μονάδα καθαρής ονομαστικής ισχύος πάνω από ένα κατώφλι το οποίο θα ρυθμίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ»,
 • Την απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 με την οποία εκδόθηκαν λεπτομερείς Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου όπου στο Κεφάλαιο Ε: Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, Παράγραφος 2.1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρεται ότι «Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν ως Παραγωγοί είτε με Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή μόνο εφόσον η άδεια παραγωγής για μονάδα καθαρής ονομαστικής ισχύος που εκπροσωπούν είναι μεγαλύτερη από ένα όριο (κατώφλι), το οποίο ορίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμό 120/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία καθόρισε το όριο των 4,5 MW καθαρής ονομαστικής ισχύος Άδειας Λειτουργίας Σταθμού για Παραγωγούς είτε με Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ-Η για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • Την υπ’ αριθμό ΔΔ281 επιστολή του ΔΣΔ, ημερομηνίας 22/11/2018, με την οποία υπέβαλε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τον κατάλογο των έργων που έχουν εγκριθεί για ένταξη στο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και έχουν καταβάλει το Προκαταρτικό κόστος σύνδεσης και εγγυητική πιστής εκτέλεσης, 
 • Τους δεσμευτικούς Εθνικούς στόχους της Κύπρου και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ με βάση την Οδηγία 28/2009/ΕΚ σύμφωνα με το οποίο έως το 2020 το 16% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ,  
 • Την υποχρέωση της ΡΑΕΚ να προάγει την χρήση των ΑΠΕ στην παραγωγή Ηλεκτρισμού,
 • Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΡΑΕΚ έχει χορηγήσει Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού στην Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού σε εφτά ανεξάρτητους  Προμηθευτές, ενώ εξετάζει άλλες δύο αιτήσεις,
 
και αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω και τον κατάλογο με τα έργα ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί για ένταξη στο Σχέδιο και εκτίμησε ότι:
 
 • Η ΑΗΚ εξαιρείται με βάση την Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017, ΚΔΠ 223/2017, Περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και οι μονάδες ΑΠΕ που δύνανται να συμμετάσχουν στην Μεταβατική Ρύθμιση πρέπει να εγκριθούν και ενταχθούν στο Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
 • Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 120/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ που δύνανται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 4,5MW, 
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΔΣΔ στην υπ’ αριθμό ΔΔ281 επιστολή του, ημερομηνίας 22/11/2018, μόνο εφτά έργα συνολικής δυναμικότητας 38MW μπορούν να συμμετάσχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού, 
 • Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών να δύνανται να συμμετάσχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού έτσι ώστε οι ανεξάρτητοι αδειοδοτημένοι Προμηθευτές να δύνανται να διαβουλευθούν τη σύναψη διμερούς Σύμβασης με περισσότερους Παραγωγούς ΑΠΕ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να τροποποιήσει την Απόφαση 120/2017 αναφορικά με το κατώφλι συμμετοχής στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για Παραγωγούς είτε με Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ.
 2. Τον καθορισμό νέου ορίου (κατωφλίου) για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για Παραγωγούς είτε με Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή στα 1 MW για άδεια παραγωγής για σταθμό καθαρής ονομαστικής ισχύος που εκπροσωπούν.
 3. Σημειώνεται ότι το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού.
 4. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.