Αρ. Απόφασης: 233/2017
 
Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Απόφαση για Έγκριση Προτεινόμενων από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων στους Κανόνες μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) – Έκδοση 4.0.2 επί της Ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και της Τροποποιητικής Έκδοσης 4.0.1


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 
  • Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (τα οποία αποστάληκαν στα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ με ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΜΚ με στοιχεία Δ321/1010.1.2/171390, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017) που διεξήγαγε ο ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, στα πλαίσια αναθεώρησης της υφιστάμενης ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και τροποποιητικής Έκδοσης 4.0.1 των ΚΜΔ, που διήρκησε από τις 17 Μαΐου 2017 έως την 31 Μαΐου 2017 (Διαβούλευση Αρ. 1/2017), όπου κλήθηκε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλει σχόλια ή/και εισηγήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ.  
  • Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί των ΚΜΔ που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΜΔ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με στοιχεία Δ321/1010.1.2/171328, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017.   
  • Τη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ με Αρ. Μ/1/2017 που έγινε στα γραφεία του ΔΣΜΚ στις 13 Ιουλίου 2017, κατά την οποία κατατέθηκαν από τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ απόψεις και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων. 
  • Το Τελικό Πρακτικό της συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ το οποίο στάληκε από τον ΔΣΜΚ με την επιστολή του με στοιχεία Δ321/1010.1.2/171890, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017. 
  • Την Τελική Πρόταση του ΔΣΜΚ για τροποποίηση των ΚΜΔ Έκδοση 4.0.2, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του με στοιχεία Δ321/1010.1/171891, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2017. 
  • Την εισήγηση του Γραφείου της ΡΑΕΚ που υποβλήθηκε μέσω Εσωτερικού Σημειώματος, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017. 
  • Τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΡΑΕΚ με τον ΔΣΜΚ, στις 25 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση και περαιτέρω επεξηγήσεων επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
  
Την έγκριση της πρότασης του ΔΣΜΚ για τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 4.0.2, η οποία αφορά τροποποιητική έκδοση της εγκεκριμένης ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και της εγκεκριμένης τροποποιητικής Έκδοσης 4.0.1. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 76 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017, καμία από τις προτεινόμενες από το ΔΣΜΚ τροποποιήσεις στους ΚΜΔ δεν τίθεται σε ισχύ, προτού εγκριθεί και δημοσιευθεί από τη ΡΑΕΚ. 
 
Με βάση την Απόφαση αυτή, σχετική Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στο ΔΣΜΚ για να παραλάβουν αντίγραφο της τελευταίας εγκεκριμένης Έκδοσης 4.0.2 των ΚΜΔ.
 
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στο ΔΣΜΚ για πληροφόρηση και ενέργεια.