Αρ. Απόφασης: 231/2018
 
Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2018
 
Θέμα: Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018) – Τρόπος ανάκτησης των εξόδων εγκατάστασης Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,  
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για τη Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)», όπου η ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων, έχει: 
  • Καλέσει τον ΔΣΔ να ξεκινήσει την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2019 με την έκδοση διαγωνισμού για την 1η προμήθεια των Έξυπνων Μετρητών,
  • Καλέσει τον ΔΣΔ μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2018 να καταθέσει στη ΡΑΕΚ τελικό ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού προϋπολογισμού υλοποίησης και του τρόπου ανάκτησης των εξόδων,  
 • Την επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΣΔ/326.8, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ στοιχεία σύμφωνα με την ανωτέρω πρόνοια της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.04.01/1404-2018, ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2018, με την οποία ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, τον ΔΣΔ ότι η πρόταση που υπέβαλε με βάση την πιο πάνω επιστολή του εκ των προτέρων είναι σε αντίθεση με τις βασικές πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018 (αριθμός έκδοσης των επί μέρους διαγωνισμών, αριθμός προμήθειας των μετρητών, αριθμός εγκατάστασης ανά έτος και ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου), καθώς και όσον αφορούσε τη συνολική ανάκτηση της δαπάνης του έργου, δεν φαίνεται να εξετάστηκε από την ΑΗΚ κατά πόσο η εν λόγω ανάκτηση θα μπορούσε να προέλθει από τα πλεονάσματα του Οργανισμού,
 • Τη συνάντηση της ΡΑΕΚ με το ΔΣ της ΑΗΚ και τη Διεύθυνση της ΑΗΚ, στις 2 Οκτωβρίου 2018, όπου ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ επιβεβαίωσε ότι η ΑΗΚ θα εξετάσει και θα υποβάλει εισήγηση προς τη ΡΑΕΚ για τον τρόπο ανάκτησης των εξόδων,
 • Την κατεπείγουσα επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.04.01 / 1643-18, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, με την οποία καλούσε τον ΔΣΔ όπως άμεσα υποβάλει στη ΡΑΕΚ εισήγηση για τον τρόπο ανάκτησης των εξόδων για την υλοποίηση του υπό αναφορά έργου, σύμφωνα την πρόνοια της Παραγράφου 5 της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018), καθώς η ΡΑΕΚ προτίθεται περί τα τέλη του τρέχοντος έτους να προβεί στην έκδοση σχετικής Απόφασης στην οποία θα καθορίζονται τα ανωτέρω,
 • Την επιστολή του Διευθυντή ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΣΔ/326.8, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, με την οποία πρότεινε το 20% της δαπάνης του έργου να καλυφθεί από το αποθεματικό της ΒΡΔ Διανομής και το 80% να ανακτηθεί ως εύλογα έξοδα, 
 • Το γεγονός ότι η εγκατάσταση υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης θα επιφέρει άμεσα οφέλη στη διαχείριση του Συστήματος Διανομής, σχετική αναλυτική περιγραφή γίνεται στην εν λόγω Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018) και συνεπακόλουθα θα επιφέρει σημαντικές αναμενόμενες μειώσεις σε λειτουργικά έξοδα και εξοικονόμηση πόρων του ΔΣΔ, 
 • Την παρουσίαση του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ στις 11 Ιουλίου 2016, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι με βάση μελέτης σκοπιμότητας της ΑΗΚ η εγκατάσταση υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης θα επιφέρει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εξοικονομήσεις: 
  • Συλλογή μετρήσεων (€5 εκατομμύρια)
  • Συνδέσεις / αποσυνδέσεις (€0,34 εκατομμύρια)
  • Μείωση κλοπών ενέργειας (€1 εκατομμύριο)
  • Έρευνα φορτίου (€0,05 εκατομμύρια)
  • Μείωση τεχνικών απωλειών (€0,5 εκατομμύρια)
Συνολικές εκτιμώμενες εξοικονομήσεις με την εφαρμογή της υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης περίπου €7 εκατομμύρια ετησίως. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να καλέσει τον ΔΣΔ όπως προβεί στις δέουσες από μέρους του ενέργειες ούτως ώστε το 50% των εξόδων για την υλοποίηση του υπό αναφορά έργου που προνοεί η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018), ανακτηθούν από τα πλεονάσματα/αποθεματικά της ΒΡΔ Διανομής.
 2. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΔ για πληροφόρηση και ενέργεια. 
 3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.