Αρ. Απόφασης: 23 / 2017
 
Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καύσιμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για το Έτος 2017


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.211(Ι)/2015.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.04/1249-2016) με την οποία ζητά από την ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ εισήγηση για αναθεώρηση της ρήτρας καυσίμου και των τιμών αγοράς από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για το έτος 2017.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.04/3109-2016), με την οποία υποβάλλει την εισήγηση της προς τη ΡΑΕΚ για την αναθεώρηση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου και των τιμών αγοράς από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το έτος 2017. 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.04/1457-2016) με την οποία ζητά από την ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τις θέσεις της για τη σημαντική αύξηση στο ποσοστό απωλειών του ηλεκτρικού συστήματος από το έτος 2014 στο έτος 2015, δεδομένου ότι οι απώλειες το 2015 χρησιμοποιούνται ως η εκτίμηση για τις απώλειες του 2017.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2017 (Αρ. Φακ. 04.07.04/16-2017), με την οποία υποβάλλει στη ΡΑΕΚ τις θέσεις της για την αύξηση στο ποσοστό απωλειών του Συστήματος Διανομής, όπου έχει εντοπιστεί η σημαντική αύξηση.
 • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2017 (Αρ. Φακ. 04.07.04/049-2017) με την οποία δίνει συγκεκριμένες οδηγίες προς την ΑΗΚ για τον επαναϋπολογισμό αναθεωρημένων συντελεστών ρήτρας καυσίμου και τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017 (Αρ. Φακ. 04.07.04/284-2017) με την οποία υποβάλλει τον αναθεωρημένο υπολογισμό για τους συντελεστές ρήτρας καυσίμου και τις τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Τις αλλαγές στους αναθεωρημένους υπολογισμούς που έχει υποβάλει η ΑΗΚ σύμφωνα με το συμπληρωματικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, έτσι ώστε για σκοπούς υπολογισμού των απωλειών του ηλεκτρικού συστήματος του έτους 2017 να λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις ολόκληρου του έτους.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για καταναλωτές, για το έτος 2017:
       Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Καταναλωτές
                                         Ρήτρα Καυσίμου (για το έτος 2017)
                                                      €σ/kWh/€5σ/Μ.Τ.
Χαμηλή τάση                                         0.00128
Μέση τάση                                             0.00125
Ψηλή τάση                                             0.00122
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις αντίστοιχες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ
                                       Ρήτρα Καυσίμου (για το έτος 2017)
                                                     €σ/kWh/€5σ/Μ.Τ.
Χαμηλή τάση                                        0.00125
Μέση τάση                                            0.00122
Ψηλή τάση                                            0.00121
             
                 Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ
                                    Βασική Τιμή Αγοράς (για το έτος 2017)
                                                             €σ/kWh
Χαμηλή τάση                                         7,648
Μέση τάση                                             7,509
Ψηλή τάση                                             7,407
 
 1. Για τα 1. και 2. πιο πάνω, να ισχύουν οι ποσότητες καυσίμου όπως έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ  με την επιστολή της ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.04/3109-2016). Αυτές οι ποσότητες καυσίμου να παραμείνουν εντός ενός εύρους συν-πλην 20%, δηλαδή, η κατανάλωση καυσίμου Diesel που εγκρίνεται για ανάκτηση το 2017 είναι μεταξύ 53.004 και 79.506 Μετρικούς Τόνους, ενώ η κατανάλωση καυσίμου HFO 1% είναι μεταξύ 718.428 και 1.077.642 Μετρικούς Τόνους.
 2. Οι εγκεκριμένοι συντελεστές ρήτρας καυσίμου στα πιο πάνω σημεία 1. και 2. και υπό την υποχρέωση 3., να παραμείνουν σταθεροί για το έτος 2017 μέχρις ότου υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία από την ΑΗΚ στη ΡΑΕΚ:
  1. Αναλυτικός κατάλογος ενεργειών που έγιναν ή/και θα γίνουν από την ΑΗΚ και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τη διακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος στη μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του Η/Σ Βασιλικού, εντός 20 ημερών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
  2. Επίσημο πόρισμα από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τα αίτια του ατυχήματος στη μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του Η/Σ Βασιλικού.
  3. Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιδιόρθωσης της Μονάδας 3 στον Η/Σ Βασιλικού μέχρι αυτή να είναι έτοιμη να τεθεί ξανά σε πλήρη λειτουργία.
  4. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Παραγωγής ΑΗΚ για το έτος 2017 το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερώς τις ενέργειες της ΑΗΚ σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών άλλων Μονάδων παραγωγής του ηλεκτρικού συστήματος.
 3. Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να κάνει έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις απώλειες που οφείλονται στον κάθε διαφορετικό παράγοντα που επηρεάζει το ποσοστό απωλειών του ηλεκτρικού συστήματος. Οι ενέργειες του χρονοδιαγράμματος να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2017.
 4. Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να κάνει έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης θερμότητας (heat rate curve) της κάθε μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της. Οι ενέργειες του χρονοδιαγράμματος να ολοκληρωθούν μέχρι τον Οκτώβριο 2017.
 5. Για τους μελλοντικούς υπολογισμούς των συντελεστών ρήτρας καυσίμου, η ΑΗΚ να χρησιμοποιεί στοιχεία τα οποία είναι δημοσιευμένα στις Ετήσιες Εκθέσεις της, για σκοπούς συνέπειας και διαφάνειας.