Αρ. Απόφασης: 223/2017
 
Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: 
Αναθεώρηση Εντύπου W2 που Υποβάλλεται από Αιολικά Πάρκα προς τη ΡΑΕΚ

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις εξουσίες που τους παρέχουν το Άρθρο 97 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτήσει όπως κάτοχος άδειας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο υλικό που μπορεί να είναι εύλογα αναγκαίο για την άσκηση από τη ΡΑΕΚ των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, και αυτή η απαίτηση πρέπει να γίνει με γραπτή ειδοποίηση που να καθορίζει την πληροφορία ή το έγγραφο και η οποία να ορίζει μέχρι πότε πρέπει να γίνει συμμόρφωση με την απαίτηση και σε ποια μορφή θα δοθεί η πληροφορία ή το έγγραφο,
  • Τους στόχους της ΡΑΕΚ σύμφωνα με το Άρθρο 24 (δ) και 24 (ε) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με τα οποία η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι των αδειών που λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι και η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού,
  • Την Απόφαση υπ΄ αριθμό 997/2013 ημερομηνίας 27/11/2013 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το Έντυπο W2 το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ετήσια αποτελέσματα λειτουργίας του πάρκου, και θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε έτος (μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους υπό εξέταση).
  • Την έκθεση των συμβούλων της ΡΑΕΚ Alliott Partellas Kiliaris Ltd για τον έλεγχο των λογαριασμών αιολικών πάρκων του έτους 2015.
  • Την εργασία του Γραφείου της ΡΑΕΚ για τον έλεγχο των λογαριασμών αιολικών πάρκων του έτους 2016.
  • Το αναθεωρημένο έντυπο W2 (Συνημμένο 1) το οποίο λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα των ελέγχων λογαριασμών αιολικών πάρκων για τα έτη 2015 και 2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Την έγκριση του αναθεωρημένου Εντύπου W2.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών και θα σταλεί ενημέρωση στις εταιρείες που κατέχουν άδειες λειτουργίας αιολικών πάρκων τα οποία είναι σε εμπορική λειτουργία.

Λευκωσία, 24/10/2017