Αρ. Απόφασης: 220/2017
 
Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: Νέα Ειδική Οικιακή Διατίμηση Για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών - Ανάκληση Απόφασης Υπ' Αριθμό 143/2017


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 143/2017 ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017 αναφορικά με τη Νέα Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών, όπου:
  • για τις βασικές τιμές της νέας ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών (νέος κώδικας 03), εφαρμόστηκε είκοσι τοις εκατό (20%) μείωση σε σύγκριση με τη σταθερή και τη μεταβλητή χρέωση της βασικής τιμής της νέας διατίμησης οικιακής χρήσης μονής εγγραφής (νέος κώδικας 01)
  • ο μέσος όρος της χρέωσης της νέας ειδικής οικιακής διατίμησης (κώδικας 03) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη ειδική οικιακή διατίμηση (κώδικας 08).  
  • διατηρήθηκε η δομή των νέων διατιμήσεων δηλαδή αφαιρέθηκαν οι κλιμακωτές χρεώσεις, 
  • παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στο κόστος του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,  και μείωση στο κόστος  του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) με Αρ. Φακ. 04.07.02/922-17 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2017.
 • Την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ προς τη ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 12.3.52, 10.1.3.11.1 ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2017.
 • Την επιστολή – εισήγηση (με βάση τις πρόνοιες του Νόμου) της ΡΑΕΚ προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με Αρ. Φακ. 04.07.02/1130-17 ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017.
 • Την επιστολή του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς τη ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 12.3.52 & 10.1.3.11.1 ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017 με την οποία ζήτησε όπως η ΡΑΕΚ προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε η ειδική διατίμηση ηλεκτρισμού με Κώδικα 08 να παραμείνει η ίδια χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές, με σκοπό να μην υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση σε καμία κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών ανεξαρτήτως της κατανάλωσης τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Όπως ανακαλέσουν την Απόφαση υπ’ αριθμό 143/2017 ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017.