Αρ. Απόφασης: 22/2020

Ημερομηνία: 17/01/2020

Θέμα: Αίτηση της εταιρείας Aerotricity Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο


Τα Μέλης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εκδώσουν ειδοποίηση, δυνάμει του κανονισμού 13(2) της ΚΔΠ 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί  στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας Aerotricity Ltd,  με εγγυημένη τιμή (Α’ Φάση) και για εμπορική χρήση (Β’ Φάση), Αιολικού Πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,6MW. Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση των τεσσάρων (4) ανεμογεννητριών της Β’ Φάσης με μία (1) ανεμογεννήτρια Enercon E-147 ονομαστικής ισχύος 5MW, με αποτέλεσμα η συνολική ονομαστική ισχύς της Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας να είναι 7,4MW. Η θέση της μίας ανεμογεννήτριας της Β’ Φάσης θα χωροθετηθεί στο Φ/Σχ. 48/05, τεμάχιο 880, στην κοινότητα Φαρμακά της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Να ενημερώσουν την εταιρεία Aerotricity Ltd ότι η τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π5-2004 Άδειας Λειτουργίας θα εξεταστεί όταν η εταιρεία ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες της Β’ Φάσης της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής
  3. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Aerotricity Ltd, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Aerotricity και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).  
  4. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες, δυνάμει του κανονισμού 13(2)(γ) της ΚΔΠ 538/2004.