Αρ. Απόφασης: 216/2020

Ημερομηνία: 03/07/2020


Θέμα: Παράβαση Όρου της Υπ’ Αριθμόν E911-2013 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία G. & N. Zambakides Co Ltd (ΗΕ 5256) έχει παραβιάσει τον όρο 5 της υπ’ αριθμόν E911-2013 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία G. & N. Zambakides Co Ltd (ΗΕ 5256), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία G. & N. Zambakides Co Ltd (ΗΕ 5256).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.