Αρ. Απόφασης: 215/2022

Ημερομηνία: 08/07/2022

Θέμα: Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Παραγωγής για το Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 42/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΣ2/120.3/213702, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/891-22, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2022, προς το Διευθυντή ΔΣΜΚ με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ»,
 • Η επιστολή του Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/221863, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2022, προς την ΑΗΚ Παραγωγή, με θέμα «Διατίμηση για Παροχή Επικουρικών υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας (Δ-ΕΥ)», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2689/22,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ.02/326.8/20-2022 ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 2613/22,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/960-22 ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2022 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2022»,
 • Το Εσωτερικό Υπόμνημα της ΑΗΚ Παραγωγής προς την ΑΗΚ Προμήθεια με Αρ. Πρωτ. ΠΗ/ΟΔ02/326.8/20.1-2022 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2022», που κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2712/22, και το 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 486/2022, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 375/2021, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακό Έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 155/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 168/2022, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τη Διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας για το Έτος 2022», και 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 169/2022, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναθεωρημένοι Παράμετροι που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, αναφορικά με τον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων και της Διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας Χονδρικής (Δ-Χ) για το 2022, διαπίστωσαν ότι αυτός συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα με τις πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 καθώς επίσης και με τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, εκτίμησαν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα έγκρισης αυτών.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Χονδρικής (Δ-Χ) για το 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ.02/326.8/20-2022 ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 1: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Δ-Χ για το έτος 2022
Ανάκτηση από διατίμηση
Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2020 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022
Διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) σε βασική τιμή 411,203,255 19,733,502 430,936,757
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) όπως αυτή έχει υποβληθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή της Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ.02/326.8/20-2022 ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 2: Εγκεκριμένη Δ-Χ για το έτος 2022
Βασική διατίμηση Δ-Χ 2022 (στη βασική τιμή καυσίμου 300€/ΜΤ)
Περίοδος Καλοκαίρι (1 Ιουν. – 30 Σεπ.)
Καθημερινή Σαββατοκύριακο/Αργίες
Ώρες Αιχμής (09:00 - 23:00) 15.08 €σ/kWh 9.44 €σ/kWh
Ώρες Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες (23:00 – 09:00) 9.16 €σ/kWh 8.94 €σ/kWh
Περίοδος Υπόλοιπες Εποχές (1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 Δεκ.)
Καθημερινή  Σαββατοκύριακο/Αργίες
Ώρες Αιχμής - (16:00 - 23:00) 9.54 €σ/kWh 9.17 €σ/kWh
Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες (23:00 – 16:00) 8.56 €σ/kWh 8.13 €σ/kWh
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΣ2/120.3/213702, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ», ως ακολούθως:
Πίνακας 3: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Δ-ΕΥ για το έτος 2022
Ανάκτηση από διατίμηση  Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2020 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022
Διατίμηση για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 30,263,393 1,453,083 31,716,476
 
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ), όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΣ2/120.3/213702, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ», ως ακολούθως:
Πίνακας 4: Εγκεκριμένη Δ-ΕΥ για το έτος 2022
Διατίμηση Δ-ΕΥ 2022  
Δ-ΕΥ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Ψηλή Τάση 0.64 €σ/kWh
Δ-ΕΥ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 0.64 €σ/kWh
Δ-ΕΥ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 0.65 €σ/kWh
 
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.