Αρ. Απόφασης: 215/2020

Ημερομηνία: 03/07/2020


Θέμα: Παράβαση Όρου της Υπ’ Αριθμόν E1903-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία LCIS Solar Parks Ltd (ΗΕ 381050) έχει παραβιάσει τον όρο 8 της υπ’ αριθμόν E1903-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία LCIS Solar Parks Ltd (ΗΕ 381050), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία LCIS Solar Parks Ltd (ΗΕ 381050).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.