Αρ. Απόφασης: 215/2017
 
Ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: Απόφαση Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος No 7.3.2 Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from the Eastern Mediterranean region


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 
 • Το δεύτερο κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ένωσης (Ενωσιακός Κατάλογος 2015) ο οποίος περιλαμβάνει το έργο:
  • No 7.3.2 Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from the Eastern Mediterranean region,
  με Φορέα Υλοποίησης το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • Τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009,
 • Τη Σύσταση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) υπ’ αριθμό 05/2015 της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση του αιτήματος επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για διασυνοριακό επιμερισμό κόστους, για έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του αερίου και του ηλεκτρισμού,
 • Την εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεθοδολογία Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για την Ανάπτυξη του Συστήματος του ENTSO-G ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015,
 • Το αίτημα επένδυσης του Φορέα Υλοποίησης του έργου ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2017 και όλη τη σχετική αλληλογραφία που ακολούθησε,
 • Τις διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας (ΡΑΕ) και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δυο Ρυθμιστικών Αρχών σχετικά με το διασυνοριακό επιμερισμό του επενδυτικού κόστους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Να υιοθετήσουν τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών με τίτλο «Cross-Border Cost Allocation Agreement between the Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)» ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017 που αφορά στο Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος Αρ. 7.3.2 «Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from the Eastern Mediterranean region». 

Συγκεκριμένα υιοθετούνται και αποφασίζονται τα ακόλουθα:
 
 • το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 7.3.2 «Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from the Eastern Mediterranean region», έχει φτάσει σε επαρκή βαθμό ωριμότητας για σκοπούς λήψης απόφασης, 
 • ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ των δύο κρατών μελών είναι εύλογος και τεκμηριωμένος και υπάρχει καθαρός θετικός αντίκτυπος από τα αποτελέσματα του έργου στα εμπλεκόμενα μέρη, και
 • λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος επένδυσης του Φορέα Υλοποίησης του έργου, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη εκ των δύο εμπλεκόμενων κρατών μελών η οποία θα επωμιστεί τυχόν επενδυτικά και λειτουργικά κόστη που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, ενώ η Ελλάδα / το Ελληνικό Σύστημα θα έχει μηδέν (0) κόστος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Κανονισμού 347/2013 η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, η απόφαση αυτή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιηθεί και στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Κανονισμού 347/2013,  η απόφαση θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.