Αρ. Απόφασης: 214/2022

Ημερομηνία: 08/07/2022

Θέμα: 
Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας Υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜΚ-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Σχετικά με τη Λειτουργία και Αξιοπιστία Δακτυλίου Υπόγειων Καλωδίων Υψηλής Τάσης της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας, Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 12 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 42/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της άδειας υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜΚ-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ),
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ2/116.2/211654, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2021, με την οποία η ΡΑΕΚ ενημερώθηκε για πρώτη φορά σχετικά με την παραβίαση του κριτηρίου αξιοπιστίας Ν-1 στον δακτύλιο υπογείων καλωδίων της αστικής Λευκωσίας, Αρ. Εισερχ. 2183/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 372/2021, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2021,
 • Τα πρακτικά της συνεδρίας μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΙΣΜ ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2021, Αρ. Συνεδρίας: 11/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.01/1319-21, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία κάλεσε τον ΔΣΜΚ όπως διενεργήσει Εσωτερική Έρευνα αναφορικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στον δακτύλιο υπογείων καλωδίων της αστικής Λευκωσίας, Αρ. Εξερχ. 1319/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.01/1320-21, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΑΗΚ όπως διενεργήσει Εσωτερική Έρευνα αναφορικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στον δακτύλιο υπογείων καλωδίων της αστικής Λευκωσίας, Αρ. Εξερχ. 1320/2021, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/210.4.18 & 116.2/213830, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021,  με την οποία υπέβαλε τα ευρήματα της Εσωτερικής Έρευνας, Αρ. Εισερχ. 4869-2021,
 • Η επιστολή του ΔΣ ΑΗΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. Μ/Μ.1, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021, με την οποία υπέβαλε τα ευρήματα της Εσωτερικής Έρευνας, Αρ. Εισερχ. 5088-2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 28/2022, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.01.05.02/68-2022, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ η περεταίρω και άμεση διερεύνηση των γεγονότων που παρέθεσε σχετικά με τη μέγιστη συνεχή ικανότητα φόρτισης του υπόγειου καλωδίου «Στρόβολος-Ιερατική Σχολή Αρ. 2», Αρ. Εξερχ. 68/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/210.4.18 & 116.2/220332, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2022, με την οποία παρέθεσε συγκεκριμένες αναφορές και γεγονότα σχετικά με τον περιορισμό της φόρτισης του υπόγειου καλωδίου «Στρόβολος-Ιερατική Σχολή Αρ. 2», Αρ. Εισερχ. 465/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 429/2022, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 469/2022, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 12, 13 και 70,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 102/2022, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, με θέμα “Ασφαλής Λειτουργία και Αξιοπιστία Δακτυλίου Υπόγειων Καλωδίων Υψηλής Τάσης της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας”,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 465/2004), και
 • Τους όρους της  άδειας υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜΚ-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Τα προβλήματα που συνυπάρχουν στον δακτύλιο υπογείων καλωδίων της αστικής Λευκωσίας συνέτειναν στην παραβίαση του κριτηρίου αξιοπιστίας Ν-1, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ασφαλής λειτουργία και αξιοπιστία τόσο του δακτυλίου όσο και ολόκληρου του συστήματος μεταφοράς,
 • Από την μέχρι τώρα πληροφόρηση που έλαβε η ΡΑΕΚ για το εν λόγω ζήτημα, φαίνεται ότι ο ΔΣΜΚ  προέβη  σε πιθανές παραλείψεις και/ή αμέλεια εκτέλεσης καθηκόντων, ιδιαίτερα αναφορικά με θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση βλαβών του συστήματος μεταφοράς,
 • Είναι σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσο οι ενέργειες και παραλείψεις του ΔΣΜΚ ως προς το χειρισμό των προβλημάτων που υπάρχουν στον δακτύλιο της αστικής Λευκωσίας συνιστούν παραβάσεις των όρων της άδειάς του και/ή του Ν.130(Ι)/2021, και ιδιαίτερα της υποχρέωσής του για διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες.
Ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει του άρθρου 12 και 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να προχωρήσουν με τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για την εξέταση ενδεχόμενης παράβασης από τον ΔΣΜΚ των  όρων της άδειας Ν.419(Α)/ΔΣΜΚ-2004 ή/και των  διατάξεων του Ν.130(Ι)/2021.
 2. Όπως συστήσουν, δυνάμει του κανονισμού 19 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμών του 2004 (ΚΔΠ 465/2004), επιτροπή ερευνών για τη διενέργεια των πιο πάνω ερευνών, η οποία θα απαρτίζεται από:

  κ. Νεόφυτο Χατζηγεωργίου, Μέλος Ανώτερης Διοίκησης ΡΑΕΚ (Πρόεδρος)
  κα Χριστίνα Σπερέζη, Μηχανικό Ενέργειας Α’ (Μέλος)
  Δρ. Λάζαρο Ζαχαρία, Μηχανικό Ενέργειας (Μέλος)