Αρ. Απόφασης: 204/2020
 
Ημερομηνία: 23/06/2020
 
Θέμα: Μικρές Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Παραγωγής   Ηλεκτρισμού Ενταγμένες σε Σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, Eμπορίου και Βιομηχανίας

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2020 υπ’ αριθμόν 40/2020 τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ το εσωτερικό σημείωμα του Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, συνημμένο 1.

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα:
  • το άρθρο 34, όπου προνοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην αγορά ενέργειας χωρίς άδεια από την ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 35, όπου προνοούνται οι τυχόν εξαιρέσεις από κατοχή άδειας και συγκεκριμένα προνοείται ότι η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 5 MW υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε καθορίσει,
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοσης Αδειών Κανονισμών του 2004, και των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Τέλη Αδειών Κανονισμών, ΚΔΠ 538/2004 και ΚΔΠ 467/2004,  
 • Τους στόχους και πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για απλοποίηση και διεκπεραίωση με ταχείες διαδικασίες της αδειοδότησης, ειδικά για μικρά έργα ανανεώσιμης ενέργειας, όπως είναι οι ηλιακές εγκαταστάσεις στέγης, για να προωθηθεί η υιοθέτηση ανανεώσιμης ενέργειας από τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες για αυτοκατανάλωση,
 • Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013,
 • Το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2020, και
 • Την υπ’ αριθμό 1549/2016 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30/8/2016, για το καθεστώς Εξαιρέσεων από Άδεια εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ηλεκτρικής ισχύος από 1kW μέχρι 20kW.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) και/ή συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) και/ή αυτόνομα συστήματα μη συνδεδεμένα με το δίκτυο, συμβάλλει στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη βάση των διαμειφθέντων,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό 1549/2016 Απόφαση, ημερομηνίας 30/08/2016, με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και αξιολόγησης αίτησης για χορήγηση απαλλαγής από την ΡΑΕΚ.
 2. Μικρές εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού ενταγμένες σε Σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων (net-metering),  Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing) και αυτόνομα συστήματα μη συνδεδεμένα με το δίκτυο, εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 10kW του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αίτησης στη ΡΑΕΚ για χορήγηση εξαίρεσης από άδεια και εξασφάλισης της αντίστοιχης άδειας.
  Νοείται ότι η απαλλαγή από υποχρέωση εξασφάλισης Εξαίρεσης από Άδεια  δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση λήψης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και/ή απαλλαγών απαιτούνται από οποιοδήποτε άλλο νόμο.
 3. Να δώσουν οδηγίες στο Γραφείο της ΡΑΕΚ για επικαιροποίηση του εγχειριδίου διαδικασιών προς τους πολίτες και των οδηγιών προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής αναφορικά με την διαδικασία παραλαβής, εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτημάτων σύνδεσης με το δίκτυο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ενταγμένων σε Σχέδια προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.