Αρ. Απόφασης: 202/2019
 
Ημερομηνία: 30/07/2019
 
Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd για Χορήγηση Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, Συνολικής Ισχύος 105MWe στη Περιοχή Τόχνης της Επαρχίας Λάρνακας

 
Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για εμπορική χρήση από την εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 105MWe, διπλής καύσης φυσικού αερίου και πετρελαίου ντίζελ, στο Φ/Σχ. 55/37, τεμάχια 75 και 153, στη περιοχή Τόχνης, της επαρχίας Λάρνακας.
 
Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να χορηγήσει στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 105MWe, διπλής καύσης φυσικού αερίου και πετρελαίου ντίζελ, στο Φ/Σχ. 55/37, τεμάχια 75 και 153, στη περιοχή Τόχνης, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 
  3. Η Άδεια Κατασκευής να έχει διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της.
  4. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  5. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.