Απόφαση Αρ. 1565 / 2016

Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2016


Θέμα: Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.206(Ι)/2015.
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015.
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.02/934-2016) με την οποία δίνονται οδηγίες στην ΑΗΚ σε σχέση με τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021.
  • Τη συνάντηση μεταξύ του Αντιπροέδρου της ΡΑΕΚ, Λειτουργών της ΡΑΕΚ και Λειτουργών της ΑΗΚ στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην οποία υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τον υπολογισμό των παραμέτρων που καθορίζουν το ΜΣΚΚ της ΑΗΚ.
  • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.02/2358-2016), με την οποία παρουσιάζει τις δικές τις απόψεις και τους δικούς της υπολογισμούς για το ΜΣΚΚ, και επισυνάπτει την έκθεση των εξωτερικών της συμβούλων για το πιο πάνω θέμα.
  • Την ανάλυση των παραμέτρων που καθορίζουν τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου για κάθε μία από τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Ιδιοκτησίας του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής της ΑΗΚ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

να καθορίσουν το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 στο 4.6%, για κάθε μία από τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Ιδιοκτησίας του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής της ΑΗΚ.

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ενδέχεται να μεταβληθεί εντός της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές μεταβολές σε συγκεκριμένες παραμέτρους του, και μετά από διαβούλευση της ΑΗΚ με τη ΡΑΕΚ.