Αρ. Απόφασης: 201/2020

Ημερομηνία: 19/06/2020


Θέμα: Μεταβίβαση της υπ’ Αριθμόν Ε1968-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν την αίτηση μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε1968-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, για εμπορική χρήση εγκατεστημένης ισχύος 0,82 MWp, στο Ακάκι της επαρχίας Λευκωσίας του ΧΜ στην εταιρεία N.C.S. Solar Energy Ltd (ΗΕ 405081).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στον ΧΜ και στην εταιρεία N.C.S. Solar Energy Ltd (ΗΕ 405081), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.