Αρ. Απόφασης: 200/2020

Ημερομηνία: 19/06/2020


Θέμα: Μεταβίβαση της υπ’ Αριθμόν Ε1967-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ Ε1967-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, για εμπορική χρήση εγκατεστημένης ισχύος 0,25 MWp, στο Ακάκι της επαρχίας Λευκωσίας του ΧΜ στην εταιρεία Ch. Mouskou Enterprise Ltd (ΗΕ 404740).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Ch. Mouskou Enterprise Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.