Αρ. Απόφασης: 199/2019
 
Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2019

Θέμα: Προσχέδιο Κανονισμών για Κατάργηση και Αντικατάσταση των «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005» (ΚΔΠ 571/2005)

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών και συγκεκριμένα 
  • το Άρθρο 103 (1) όπου αναφέρεται «Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ εκδίδει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς»,
  • Το Άρθρο 103(2)(θ) όπου ότι οι πιο πάνω Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν «τους δείκτες απόδοσης σε σχέση µε τους κατόχους αδειών ή κατηγορίες κατόχων αδειών µε βάση το άρθρο 95»,
  • Το Άρθρο 95 το όποιο αναφέρεται συγκεκριμένα στους Δείκτες Απόδοσης, 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) περί «Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τις πρόνοιες της ΚΔΠ 571/2005 «Δείκτες Απόδοσης»,
 • Την άμεση ανάγκη για αναθεώρηση της ΚΔΠ 571/2005 «Δείκτες Απόδοσης» στη βάση βέλτιστων σύγχρονων πρακτικών και εμπειριών από άλλα Κράτη Μέλη, καθώς και εναρμόνισής της με το Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο,
 • Τις εισηγήσεις του Συμβούλου της ΡΑΕΚ με βάση τη σύμβαση «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναθεώρηση της ΚΔΠ 571/2005 - Δείκτες Απόδοσης»,
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ,
   
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εκδώσει προσχέδιο Κανονισμών για Κατάργηση και Αντικατάσταση των «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005» - ΚΔΠ 571/2005 το περιεχόμενο των οποίων αφορούν στον εκσυγχρονισμό των Δεικτών Απόδοσης οι οποίοι περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα πρότυπα απόδοσης και τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης αυτών, καθώς και το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του Προμηθευτή ή/και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.
 2. Να δημοσιευτεί σχετική Ανακοίνωση έκδοσης του Προσχεδίου του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλει σχόλια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ συμπεριλαμβανομένου του Προσχεδίου του Κανονισμού καθώς επίσης η Ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
 3. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης και έναρξης δημόσιας διαβούλευσης σε όλους τους αδειούχους από τη ΡΑΕΚ Προμηθευτές και στον ΔΣΔ, ως τους άμεσα ενδιαφερόμενους, για πληροφόρηση και ενέργειες.