Αρ. Απόφασης: 199/2018

Ημερομηνία: 02 Νοεμβρίου 2018

Θέμα: Αίτημα Τροποποίησης της υπ’ Αριθμόν Κ49-2014 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ Αριθμόν Π40-2014 Άδειας Λειτουργίας 


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
  1. Ότι προτείνουν να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ49-2014 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π40-2014 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε η διάταξη του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού να μετατραπεί από 2+1 σε 3+1, δηλαδή να διαθέτει 3 αεριοστροβίλους, 3 συστήματα ανάκτησης θερμότητας και 1 ατμοστρόβιλο, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να παραμείνει 230MW ως η υφιστάμενη αδειοδοτημένη ισχύς.
  2. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Lysarea Energia Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).
  3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Lysarea Energia Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.  
  4. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, κανονισμός 13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22 666 363.