Αρ. Απόφασης: 198/2020
 
Ημερομηνία: 19/06/2020
 
Θέμα: Εξαίρεση από Πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020 υπ’ αριθμόν 39/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν Π14/2006 άδειας λειτουργίας αιολικού πάρκου με εγγυημένη τιμή της εταιρείας D.K. Windsupply Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 82MW, στην Πάνω Αρχιμανδρίτα, Κούκλια και Αλέκτωρα της επαρχίας Λεμεσού και Πάφου (Αιολικό Πάρκο Ορείτες).
 • Η σχετική αλληλογραφία με την εταιρεία D.K. Windsupply Ltd, κατόχου άδειας λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου Ορείτες 82 MW, με τελευταία την επιστολή της προς τη ΡΑΕΚ και κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2020, με την οποίο υπέβαλε σχετικό αίτημα χορήγησης εξαίρεσης για περίοδο πέντε (5) ετών από ειδικές διατάξεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3) (εφεξής ΚΜΔ), και συγκεκριμένα από τις παραγράφους:
  - Τ16.4.4.1 έως και Τ16.4.4.9 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 1 Ιουνίου 2020, με την οποία ζήτησε όπως υποβάλει ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών των ΚΜΔ, εμπεριστατωμένη εισήγηση επί του εν λόγω αιτήματος προκειμένου να στηρίξει τη ΡΑΕΚ να λάβει τελική απόφαση,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2020, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ την εισήγησή του σχετικά με το εν λόγω αίτημα της D.K. Windsupply Ltd, σύμφωνα με την οποία η θέση του παραμένει ως είχε καταγραφεί στην επιστολή του ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018 και σημειώνει περαιτέρω ότι λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της διείσδυσης των ΑΠΕ και τις επιπτώσεις που αυτή ενδεχομένως να έχει στο σύστημα, η επανεξέταση της εξαίρεσης μετά την πάροδο των δύο (2) ετών κρίνεται απαραίτητη.  
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 146/2018 με την οποία χορηγήθηκε, μεταξύ άλλων, εξαίρεση από τις πιο πάνω πρόνοιες των ΚΜΔ για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία της Απόφασης, ήτοι από τις 20 Ιουλίου 2018,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 343/2019 με την οποία χορηγήθηκε μόνιμη εξαίρεση από τις πρόνοιες των Τ16.4.3.1 έως και Τ16.4.3.3, Τ16.4.5.3, T16.4.6.2.3 έως και Τ16.4.6.2.4, στα Αιολικά Πάρκα των οποίων η ημερομηνία λειτουργίας τους επιτεύχθηκε πριν την εισαγωγή στους ΚΜΔ των πιο πάνω προνοιών, ήτοι πριν τον Ιούλιο 2013,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς το αίτημα της εταιρείας D.K. Windsupply Ltd, δυνάμει του όρου Τ0.8.6. των ΚΜΔ και θεώρησαν ότι οι λόγοι που έθεσε για την αιτούμενη εξαίρεση είναι βάσιμοι, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την αποδοχή της εισήγησης του ΔΣΜΚ, όπως αυτή αναφέρεται στην επιστολή του, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2020, η οποία αναλύεται στην προηγούμενη επιστολή του 18 Ιουνίου 2018, επί του αιτήματος της εταιρείας D.K. Windsupply Ltd και συγκεκριμένα:
  Την παροχή εξαίρεσης διάρκειας δύο (2) ετών (με ημερομηνία έναρξης από τις 20 Ιουλίου 2020) και επανεξέταση της εξαίρεσης με τη λήξη της.
  Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι περαιτέρω συμμόρφωση με τις πιο πάνω πρόνοιες των ΚΜΔ δεν θα καταστεί απαραίτητη στο μέλλον, λόγω της δυναμικής εξέλιξης του συστήματος.
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΚΜΔ, για την άμεση εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης.
 3. Να καλέσουν την D.K. Windsupply Ltd όπως συμμορφωθεί άμεσα με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.