Αρ. Απόφασης: 194/2020

Ημερομηνία: 12/06/2020


Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια 6,15MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 40 Ltd (ΗΕ 375834), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 39/26, τεμάχιο 489, στον Λυθροδόντα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 77 Ltd (ΗΕ 393411), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 30/35Ε2, τεμάχια 202 και 491, στην Πάνω Δευτερά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 76 Ltd (ΗΕ 393414), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/19, τεμάχια 627, 629 και 633, στην Ορούντα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα για εμπορική χρήση στον ΝΠ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/39W2, τμήμα 4, τεμάχιο 16, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος ένα χρόνο.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.