Αρ. Απόφασης: 191/2018
 
Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2018
 
Θέμα: Διορισμός Μελών Φορέα Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών
 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 
  • Τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής – Έκδοση 4.0.0 και το Κεφάλαιο Τ12 – Κανόνες Ασφάλειας, που αφορά στη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών (εφεξής Φορέας), ο οποίος μεταξύ άλλων, λειτουργεί υπό τη γενική εποπτεία της ΡΑΕΚ με βάση εσωτερικούς κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ.
  • Τις πρόνοιες των Εσωτερικών Κανονισμών του Φορέα οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 06/2017. 
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με  Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01 / 1252-18, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, με την οποία ζήτησε όπως υποβληθεί νέα πρόταση για το διορισμό των μελών του Φορέα αφού η θητεία των υφιστάμενων μελών λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2018. 
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ28/1010.1.3/182381, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2018 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), με την οποία υπέβαλε σχετική πρόταση για διορισμό των μελών του Φορέα.   
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση της πρότασης του ΔΣΜΚ για το διορισμό των προτεινόμενων Λειτουργών του ΔΣΜΚ και της ΑΗΚ ως τα νέα Μέλη του Φορέα, ήτοι:
Εκ μέρους του ΔΣΜΚ: 
κ. Χριστάκης Χατζηλαού (Βοηθός Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος)
κ. Σπύρος Χριστοφόρου (Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας) 
 
Εκ μέρους της ΑΗΚ:
κ. Ιωάννης Πιπερίδης (Διευθυντής Δικτύων Περιφερειακού Γρ. Λ-Κ-Μ)
κ. Ανδρέας Σταύρου (Ανώτερος Μηχανικός Δικτύου)  
 
  1. Η θητεία των εν λόγω Μελών του Φορέα είναι για την περίοδο 18/10/2018 έως 18/10/2021. 
  2. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για τις περαιτέρω ενέργειές του και άμεσης εφαρμογής της Απόφασης.
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.