Αρ. Απόφασης: 190/2017
 
Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: Καθεστώς Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα στην Περιοχή Επταγώνιας με Αριθμό Ε222/2009


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ στη συνεδρία τους ημερομηνίας 08/09/2017 Αποφάσισαν να  ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό Ε222/2009 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας της εταιρείας Falcon Electricity Power Ltd στην περιοχή Επταγώνιας Λεμεσού, σύμφωνα με το άρθρο 27 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017.