Αρ. Απόφασης: 189/2021

Ημερομηνία: 18/06/2021 

Θέμα: 
Αίτημα Ανάκλησης της υπ' αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ19-2014 Άδειας Κατασκευής και της υπ' αριθμόν Ν. 419(Α)/Π40-2014 Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ19-2014 Άδεια Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 230 MW, στο  Φ/Σχ. (55/41), τεμάχιο 90, στην περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού.
  2. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π40-2014 Άδεια Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 230 MW, στο  Φ/Σχ. (55/41), τεμάχιο 90, στην περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού.
  3. Να επιδοθεί στην εταιρεία Lysarea Energia Ltd, κάτοχο της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ19-2014 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π40-2014 Άδειας Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τελική ειδοποίηση ανάκλησης για τις δύο Άδειες σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 (2)(β) της Κ.Δ.Π. 538/2004 στην οποία θα καθορίζονται οι περιστάσεις με βάση τις οποίες γίνεται η ανάκληση και να ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης η ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  4. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.