Αρ. Απόφασης: 18/2022

Ημερομηνία: 21/01/2022

Θέμα: Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Ετος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 04/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
  • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια, Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 154/2022,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 33/2022, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Σχέδια Διατιμήσεων 2022».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης τη ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), 
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμούς του 2004, Κ.Δ.Π. 472/2004, και ιδιαίτερα τον Κανονισμό 7,
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1/2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022» ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2022, που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022, συνάδουν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1/2022, αφού συνάδουν με τα Σχέδια Διατιμήσεων του 2021, με μόνη διαφοροποίηση την αύξηση στα Τέλη Χρήσης Δικτύου κατά 0,02€σ/kWh (αύξηση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) από 0,09€σ/kWh σε 0,11€σ/kWh), και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2022, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022.
  2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.