Αρ. Απόφασης: 175/2022

Ημερομηνία: 10/06/2022

Θέμα: 
Έγκριση Αποδόσεων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ, για το Έτος 2020, με Βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του Έτους 2020

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 υπ’ αριθμόν 35/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 – Α1272564 ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2021 με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 3247/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 605/2021, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2021, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το 2020 - Εισήγηση ΑΗΚ για δημοσίευση στοιχείων»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.01/1374-21, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020»,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ και τους Ελεγκτές ΑΗΚ, Αρ. 08/2022, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων / Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2020. Έκπτωση στις Διατιμήσεις – Αποφάσεις ΡΑΕΚ 104/2020, 141/2020 και 222/2020»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.02/188-22, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-22, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 82/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 1416/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 282/2022, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022, με θέμα «Αποδόσεις Δραστηριοτήτων ΑΗΚ, με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2020». 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του 2021, Νόμος του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ιδιαίτερα, τα άρθρα 10, 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια. Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 82/2022, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 155/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική έγκριση επιτρεπόμενων εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 156/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική έγκριση επιτρεπόμενων εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική έγκριση επιτρεπόμενων εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 158/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική έγκριση επιτρεπόμενων εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022»,
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ, απέστειλε επιστολή προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-22, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020», με εισήγηση ο υπολογισμός της απόδοσης των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το 2020 η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη την έκπτωση επί των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων που παραχωρήθηκε το 2020 να περιλαμβάνεται και στην Ετήσια Έκθεση του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι ο υπολογισμός της απόδοσης των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το 2020, συνάδει με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ.104/2020, 141/2020 και 222/2020, καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη την έκπτωση επί των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων που παραχωρήθηκε το 2020. Ταυτόχρονα, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν την αναγκαιότητα έγκρισης των αποδόσεων αυτών με την έκδοση των Αποφάσεων Αρ.155/2022, 156/2022, 157/2022 και 158/2022 στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έγκρισης των απολογιστικών αναπροσαρμογών για το έτος αναφοράς 2020. 

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους, και δυνάμει του άρθρου 10 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.130(Ι)/2021, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, τα ακόλουθα στοιχεία, ως αυτά έχουν υποβληθεί εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 82/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2020»:
  1. Υπολογισμός της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ) της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και 
  2. Υπολογισμός του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.