Αρ. Απόφασης: 174/2020
 
Ημερομηνία: 25/05/2020
 
Θέμα: Έγκαιρη Προειδοποίηση και Μέτρα Πρόληψης Κρίσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στην έκτακτη συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020 υπ’ αριθμόν 34/2020, τέθηκαν ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ):
 • η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ.88.943, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία η ΡΑΕΚ ορίστηκε αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας,
 • το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 19 Μαΐου 2020 με θέμα «Εκτίμηση Βραχυπρόθεσμης και Εποχικής Επάρκειας – Κανονισμός 2019/941»,
 • η τελική αναφορά του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών (ACER), ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018, με τίτλο «Study on the Estimation of the Value of Lost Load of Electricity Supply in Europe»,
 • η μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη δεκαετία 2020-2029 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 73/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ,
 • η επιστολή της Διεύθυνσης Παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2020 με θέμα: «Απόφαση 125/2019 της ΡΑΕΚ για την Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020»,
 • η επιστολή της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2020 με θέμα: «Απόφαση 125/2019 της ΡΑΕΚ για την Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020»,
 • η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/140.2.1/200753, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2020, με θέμα: «Απόφαση Αρ. 125/2019 της ΡΑΕΚ - Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020»,
 • η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/140.2.1/201087, ημερομηνίας 05 Μαΐου 2020, με θέμα: «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών στους ΑΤ/Σ 1, 2 και 3 του ΗΣ Βασιλικού»,
 • η επιστολή της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ, ημερομηνίας 06 Μαΐου 2020, με θέμα: «Εγκατάσταση προσωρινών Μονάδων»,
 • η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/802.3/201185, ημερομηνίας 08 Μαΐου 2020, με θέμα: «Πρόβλεψη μέγιστης παραγωγής ισχύος για τη θερινή περίοδο 2020»,
 • η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ24/120.4.1/201216(Ε), ημερομηνίας 15 Μαΐου 2020, με θέμα: «Σχέδιο έκτακτης δράσης θερινής περιόδου 2020 για την επάρκεια του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας»,
 • τα υπ’ αριθμόν 11/2020 πρακτικά της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2020 μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ με θέμα «Εγκατάσταση προσωρινών μονάδων παραγωγής»,
 • η επιστολή της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2020 με θέμα «Εγκατάσταση προσωρινών Μονάδων 130ΜW – Έκθεση Γεγονότων».
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 • τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003 και ειδικότερα:
  • το άρθρο 24(1)(στ), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού, και
  • το άρθρο 25(1)(δ), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει εξουσία, καθήκον και αρμοδιότητα μεταξύ άλλων να διασφαλίζει την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για τον ηλεκτρισμό,
 • την υπ’ αριθμόν 144/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017, με θέμα: «Μεθοδολογία υπολογισμού για Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος»,
 • την υπ’ αριθμόν 125/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, με θέμα: «Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020»,
 • την υπ’ αριθμόν 73/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου  2020, με θέμα: «Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγομένης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη δεκαετία 2020 – 2029»,
 • το γεγονός ότι η διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο φέρει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της απομόνωσης, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της ΡΑΕΚ,
 • το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ είχε προγραμματίσει εργασίες στις Μονάδες Ατμού 1 και 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ) Βασιλικού, για την ταυτόχρονη:
  • εγκατάσταση συστημάτων απονίτρωσης,
  • εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης, και
  • μετατροπής των Μονάδων για καύση φυσικού αερίου
  εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 με προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εργασιών την 5η Ιουνίου και 29 Ιουνίου 2020 για τις Μονάδες 1 και 2 αντίστοιχα,
 • το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ είχε προγραμματίσει εργασίες για την εγκατάσταση μονάδας απονίτρωσης στη Μονάδα Ατμού 3 του ΗΣ Βασιλικού με ημερομηνία παράδοσης την 23 Δεκεμβρίου 2019.
 • το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πιθανότητα να μην ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και μετατροπής για καύση φυσικού αερίου στις Μονάδες Ατμού 1 και 2 του ΗΣ Βασιλικού από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έλαβε την υπ’ αριθμόν 125/2019 Απόφαση, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, με θέμα «Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020». Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ έπρεπε να εγκαταστήσει πρόσθετο προσωρινό παραγωγικό δυναμικό ισχύος 130MWe το οποίο να είναι διαθέσιμο για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 για την περίπτωση που οι υφιστάμενες αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής της που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τη ζήτηση σε ηλεκτρισμό και το περιθώριο λειτουργικής εφεδρείας κατά το εν λόγω διάστημα,
 • το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ στη βάση της υπ’ αριθμόν 125/2019 Απόφασης της ΡΑΕΚ προκήρυξε στις 14 Ιουνίου 2019 Διαγωνισμό με τίτλο «Supply, Installation, Operation and Maintenance of Temporary Generating Units for the Summer of 2020 (01.06.2020 -15.09.2020)» ο οποίος κατακυρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2019,
 • το γεγονός ότι, όπως ενημερώθηκε η ΡΑΕΚ από την επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 05 Μαΐου 2020, οι εργασίες στην Μονάδα Ατμού 3 του ΗΣ Βασιλικού παρουσίασαν σημαντική καθυστέρηση με αποτέλεσμα η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα να πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020 με τη Μονάδα να λειτουργεί με προσωρινό σύστημα απονίτρωσης (SNCR) και χωρίς τη λειτουργία της μονάδας αποθείωσης (FGD) για φόρτιση πέραν των 90MW και συνεπώς, χωρίς να συμμορφώνεται με τους όρους λειτουργίας που προνοούνται στην Άδεια που εκδίδεται δυνάμει του Περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου (Ν.184(Ι)/2013) για φόρτιση πέραν των 90MW. Η επίλυση του προβλήματος της μονάδας αποθείωσης για φόρτιση πέραν των 90MW δεν είναι δυνατή στο παρόν στάδιο, λόγω του ότι το εξειδικευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας έχει αποχωρήσει λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2,
 • το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ με τις επιστολές της ημερομηνίας 13 και 18 Μαρτίου 2020 ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:
  • ότι λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 και λόγω του ότι το Κράτος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επειδή για την υλοποίηση των αντιρρυπαντικών έργων στον ΗΣ Βασιλικού εργάζονται καθημερινά πέραν των 200 ατόμων των εξωτερικών εργολάβων/υπεργολάβων οπότε υπάρχει αυξημένος και άμεσος κίνδυνος να μολυνθεί το προσωπικό της ΑΗΚ, ενώ, παράλληλα μέρος του προσωπικού των υπεργολάβων έχει ειδοποιηθεί από τις εταιρείες όπως αποχωρήσει και επιστρέψει στην πατρίδα του, η AHK έχει αποφασίσει να προχωρήσει άμεσα σε προσωρινό τερματισμό των εργασιών εγκατάστασης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στις Μονάδες Ατμού 1 και 2 του ΗΣ Βασιλικού,
  • ότι η Μονάδα Ατμού 2 του ΗΣ Βασιλικού, εγκατεστημένης ισχύος 130MWe, δεν παραδόθηκε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ στους εργολάβους για εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες των Μονάδων Ατμού 1 και 3 του ΗΣ Βασιλικού, και ως εκ τούτου παραμένει διαθέσιμη για λειτουργία κατά τη θερινή περίοδο του 2020. Ωστόσο, δε συμμορφώνεται με τους όρους λειτουργίας που προνοούνται στην Άδεια που εκδίδεται δυνάμει του Περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου (Ν.184(Ι)/2013),
 • το γεγονός ότι κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Έκτακτης Δράσης Θερινής Περιόδου 2020 για την επάρκεια του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΣΜΚ η Μονάδα Ατμού 1 του ΗΣ Βασιλικού, εγκατεστημένης ισχύος 130MWe, δεν θεωρήθηκε ότι θα είναι διαθέσιμη κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2020 λόγω του ότι στο παρόν στάδιο δεν βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση και οι εργασίες εγκατάστασης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών έχουν προσωρινά τερματιστεί από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την εξάπλωση της  πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-
 • το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ πληροφόρησε τη ΡΑΕΚ και τον ΔΣΜΚ κατά την τηλεδιάσκεψη στις 19 Μαΐου 2020 και ακολούθως με επιστολή της ημερομηνίας 20 Μαΐου 2020, ότι, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την εξάπλωση της  πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 και κυρίως λόγω των μέτρων στα αεροδρόμια που επηρεάζουν την έγκαιρη έλευση του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού, δεν είναι εφικτό να τηρηθεί ο προγραμματισμός για την εγκατάσταση του προσωρινού παραγωγικού δυναμικού και ότι είναι πρακτικά αδύνατο το δυναμικό αυτό να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στην καλύτερη περίπτωση νωρίτερα από τις 20 Ιουλίου 2020,
 • το γεγονός ότι με βάσει τα εν ισχύ δεδομένα στην παρούσα φάση οι μόνες άμεσα διαθέσιμες συμβατικές μονάδες παραγωγής για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι οι μονάδες της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένες στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς και είναι συνδεδεμένες με το σύστημα,  
 • το γεγονός ότι η εγκεκριμένη Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη δεκαετία 2020-2029 του ΔΣΜΚ εκπονήθηκε πριν την πανδημία του κορονοϊού SARS-CoV-2 οπότε δεν είχε ληφθεί υπόψη τυχόν επηρεασμός της θερινής ζήτησης λόγω της πανδημίας,
 • το γεγονός ότι ο ΔΣΜΚ εκπόνησε νέα Προκαταρκτική Πρόβλεψη Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος για τη θερινή περίοδο του 2020 βάσει των στοιχείων που δόθηκαν για την αναμενόμενη μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2. Σύμφωνα με τη προκαταρκτική πρόβλεψη του ΔΣΜΚ το άνω όριο πρόβλεψης για ακραίες καιρικές συνθήκες μειώθηκε κατά 125MW, από 1175MW σε 1050ΜW,
 • τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που είχε η ΡΑΕΚ στις 19 Μαΐου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης με τον ΔΣΜΚ και τη Διεύθυνση Παραγωγής σε συνέχεια και της σχετικής αλληλογραφίας που προηγήθηκε με τα εμπλεκόμενα μέρη για το ενδεχόμενο πρόβλημα στην εποχική επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό στο πλαίσιο της οποίας η ΡΑΕΚ ενημερώθηκε για τα ακόλουθα:
  • με βάση την εγκεκριμένη πρόβλεψη μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος για ακραίες συνθήκες, χωρίς την εγκατάσταση του προσωρινού παραγωγικού δυναμικού και θεωρώντας ότι είναι πλήρως διαθέσιμες οι Μονάδες Ατμού 2 και 3 του ΗΣ Βασιλικού θα υπάρχει οριακή επάρκεια στο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί όπως τα προηγούμενα έτη,
  • εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των προσωρινών μονάδων και της Μονάδας 2 του ΗΣ Βασιλικού, ακόμη και με μείωση της πρόβλεψης μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος, θα παρουσιαστεί πρόβλημα επάρκειας στο σύστημα ηλεκτρισμού όπως διατυπώνεται στη Μελέτη Επάρκειάς του ΔΣΜΚ με βάση την προκαταρκτική πρόβλεψη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης για το Σχέδιο έκτακτης Δράσης Θερινής Περιόδου 2020,
  • εάν το πρόσθετο παραγωγικό δυναμικό θα είναι διαθέσιμο περί τα τέλη Ιουλίου, η εγκατάστασή του δεν θα έχει νόημα καθότι τον Αύγουστο, παρουσιάζεται μείωση της ζήτησης λόγω έναρξης των καλοκαιρινών αδειών. Η τοποθέτηση αυτή ισχύει, ακόμα και με βάση τα δεδομένα της εγκεκριμένης πρόβλεψης μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος, με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των Μονάδων Ατμού 2 και 3 του ΗΣ Βασιλικού,   
 • το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης της μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος κατά τη θερινή περίοδο είναι κατά τον μήνα Ιούλιο,
 • τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (Ν.158(I)/1999), και ειδικότερα το άρθρο 54 αυτού, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοσή της ή που αποτελούσαν, σύμφωνα με το νόμο, την προϋπόθεση για την έκδοσή της,
 • τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα:
  • το άρθρο 2 σύμφωνα με το οποίο «κρίση ηλεκτρικής ενέργειας» σημαίνει την υφιστάμενη ή επικείμενη κατάσταση σημαντικής έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη και περιγράφεται στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, ή αδυναμίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες,
  • το άρθρο 14(1) σύμφωνα με το οποίο εάν μια εκτίμηση εποχικής επάρκειας ή άλλη αρμόδια πηγή παρέχει συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι μπορεί να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος μέλος, τότε η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, έγκαιρη προειδοποίηση προς την Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός της ίδιας περιφέρειας και, εάν δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, τις αρμόδιες αρχές των άμεσα συνδεδεμένων κρατών μελών. Η οικεία αρμόδια αρχή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της πιθανής κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ή ληφθεί για την πρόληψη κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικά με την πιθανή ανάγκη συνδρομής από άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
  • το άρθρο 21 σύμφωνα με το οποίο μέχρι η Κύπρος να συνδεθεί άμεσα με άλλο κράτος μέλος, τα άρθρα 6 σχετικά με τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και 12 σχετικά με το περιεχόμενο των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όσον αφορά τα περιφερειακά και διμερή μέτρα και το άρθρο 15 σχετικά με τη συνεργασία και συνδρομή παράγραφοι 2 έως 9 δεν ισχύουν μεταξύ της Κύπρου και άλλων κρατών μελών και δεν εφαρμόζονται στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την Κύπρο,
 • Τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα τα άρθρο 64 σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων τα άρθρα 35 σχετικά με τη δημιουργία και αποστολή των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων και 36 σχετικά με τη γεωγραφική αρμοδιότητα των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων δεν ισχύουν για την Κύπρο έως ότου το σύστημα μεταφοράς της συνδεθεί με τα συστήματα μεταφοράς άλλων κρατών μελών μέσω διασυνδέσεων.
 • το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941, σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ, ως αρμόδια αρχή, έχει σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι μπορεί να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας τότε δεν χρειάζεται να προηγηθεί εκτίμηση βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας σύμφωνα με τη Μεθοδολογία για εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΣΜ) και μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το άρθρο 14(1) του Κανονισμού λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • το γεγονός ότι εκπονήθηκε από τον ΔΣΜΚ «Σχέδιο Έκτακτης Δράσης Θερινής Περιόδου 2020» το οποίο περιλαμβάνει τα μέτρα και τις ενέργειες που θα λαμβάνονται από τους φορείς διαχείρισης του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου για την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων σε σχέση με την επάρκεια στην παραγωγή και στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη Θερινή Περίοδο του 2020,
 • το γεγονός ότι στην τελική αναφορά «Study on the Estimation of the Value of Lost Load of Electricity Supply in Europe», ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018 του  ACER υπολογίστηκε η αξία του απολεσθέντος φορτίου (Value of Lost Load - VoLL) με βάση την οποία εκτιμήθηκε το κόστος της μη εξυπηρετούμενης ενέργειας (Energy Not Served - ENS) όπου για παράδειγμα σε περίπτωση αποκοπών για οικιακούς καταναλωτές στην Κύπρο στα €6.19/kWh, η οποία περίπτωση είναι όμως μη επιθυμητή.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, έκριναν ότι:
 • η υπ’ αριθμόν 125/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ είχε ληφθεί με στόχο να διασφαλιστεί ότι ο ΔΣΜΚ θα έχει στη διάθεσή του την αδειοδοτημένη εγκατεστημένη συμβατική ισχύ που απαιτείται για την ικανοποίηση της μέγιστης ισχύος και την τήρηση του λειτουργικού περιθωρίου για την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές κατά τη θερινή περίοδο του 2020 στην περίπτωση που οι εργασίες στις Μονάδες Ατμού 1 και 2 δεν θα ολοκληρώνονταν έγκαιρα,
 • εφόσον το προσωρινό παραγωγικό δυναμικό εγκατεστημένης ισχύος 130MWe είναι πρακτικά αδύνατο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ για το κρίσιμο χρονικό διάστημα νωρίτερα από τις 20 Ιουλίου 2020 λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 και λαμβανομένης υπόψη της θέσης του ΔΣΜΚ ότι το δυναμικό αυτό δεν θα είχε νόημα να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία αργότερα από τις 20 Ιουλίου 2020 λόγω του ότι, με βάση ιστορικά στοιχεία, αναμένεται μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος κατά τον μήνα Αύγουστο εφόσον η μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιαστεί η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος κατά τη θερινή περίοδο είναι κατά τον μήνα Ιούλιο, εκλείπουν οι λόγοι για συνέχιση της προσπάθειας για εγκατάσταση του προσωρινού παραγωγικού δυναμικού εγκατεστημένης ισχύος 130MWe από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ,
 • λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το πρόσθετο παραγωγικό δυναμικό εγκατεστημένης ισχύος 130MW το οποίο είχε αποφασιστεί να εγκατασταθεί για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 για την περίπτωση που οι υφιστάμενες αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τη ζήτηση σε ηλεκτρισμό και το περιθώριο λειτουργικής εφεδρείας,  δεν θα ήταν διαθέσιμες, και δεδομένου του γεγονότος ότι η Μονάδα Ατμού 1 του ΗΣ Βασιλικού εγκατεστημένης ισχύος 130MW δεν είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση λόγω της αναστολής των εργασιών στα εργοτάξια του ΗΣ Βασιλικού από τις 18 Μαρτίου 2020 για μείωση του κινδύνου μόλυνσης του προσωπικού από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 ενώ δεν αναμένεται να καταστεί λειτουργήσιμη για τη θερινή περίοδο του 2020, διαπιστώνεται στη βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 για το εν λόγω διάστημα το ενδεχόμενο να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία,
 • λόγω του ότι διαπιστώνεται ότι για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 το ενδεχόμενο να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η ΡΑΕΚ, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 πρέπει να εκδώσει έγκαιρη προειδοποίηση προς την Επιτροπή και να σχεδιάσει και λάβει μέτρα για την πρόληψη της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • τα μέτρα πρόληψης για την κρίση ηλεκτρικής ενέργειας δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στην εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρώπης λόγω του ότι το σύστημα ηλεκτρισμού της Κύπρου δεν είναι διασυνδεδεμένο με οποιοδήποτε άλλο σύστημα κράτους μέλους, ως επίσης δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στην εθνική αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου καθώς δεν θίγουν με οποιοδήποτε τρόπο τον ανταγωνισμό,
 • εφόσον σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 η Κύπρος, ως μη διασυνδεδεμένη με άλλο κράτος μέλος, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβει περιφερειακά και διμερή μέτρα στα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων, διαφαίνεται ότι δεν μπορεί να επηρεάσει ή/και επηρεαστεί από άλλο κράτος μέλος και, συνεπώς, δεν απαιτείται να ενημερώσει άλλες αρμόδιες αρχές κρατών μελών για την πιθανότητα να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 25(1)(δ) του Νόμου και ενεργώντας ως αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμόν 125/2019 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019 με θέμα «Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020», λόγω μεταβολής των συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοσή της.
 2. Να εκδοθεί έγκαιρη προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία η ΡΑΕΚ να ενημερώνει και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το ενδεχόμενο κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 και για τα μέτρα πρόληψης της κρίσης.
 3. Τη λήψη των ακόλουθων μέτρων για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 για την πρόληψη της κρίσης στην ηλεκτρική ενέργεια:
  α) Η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ να μεριμνήσει ώστε να είναι τεχνικά διαθέσιμες για το εν λόγω διάστημα οι μονάδες συμβατικής παραγωγής οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση και είναι συνδεδεμένες με το σύστημα και να τις θέσει στη διάθεση του ΔΣΜΚ για λειτουργία όποτε αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της κάλυψης της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια και του περιθωρίου εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος για το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.
  β) Ο ΔΣΜΚ να εφαρμόσει όποτε κρίνει αναγκαίο σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς διαχείρισης του ηλεκτρικού συστήματος το Σχέδιο έκτακτης δράσης θερινής περιόδου 2020 για την επάρκεια του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  γ) Την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ενδεχόμενη κρίση ηλεκτρικής ενέργειας και των μέτρων που έλαβε η ΡΑΕΚ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.
 4. Ότι στο παρόν στάδιο δεν απαιτείται η συνδρομή από άλλα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Κυπριακή Δημοκρατία.
 5.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.