Αρ. Απόφασης: 173/2018

Ημερομηνία: 31/08/2018

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ52-2016 Άδεια Κατασκευής.

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με το καθεστώς της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ52-2016 Άδειας Κατασκευής ηλιοθερμικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μηχανές Sterling στο Μιτσερό και Άγιο Ιωάννη της Μαλούντας της εταιρείας P.F.X.T. Thermosolar Renewables Ltd  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό Ν.419(Α)/Κ52-2016 Άδεια Κατασκευής της εταιρείας PFXT Thermosolar Renewables Ltd.
  2. Η ημερομηνία έναρξης ανάκλησης της Άδειας Κατασκευής 419(Α)/Κ52-2016 θα είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  3. Η Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία PFXT Thermosolar Renewables Ltd και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.