Αρ. Απόφασης: 172/2020

Ημερομηνία: 22/05/2020

Θέμα: 
Ανάκληση της υπ’ αριθμόν E401/2010 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής η υπ’ αριθμόν E401/2010 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν E401/2010 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολικού πάρκου, της εταιρείας MM & LD Energy Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 4MW, στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής, η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου.
  2. Η απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία MM & LD Energy Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.