Αρ. Απόφασης: 171/2020

Ημερομηνία: 22/05/2020

Θέμα:
 Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε535/2011 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής η υπ’ αριθμόν Ε535/2011 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ε535/2011 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με βιομάζα, της εταιρείας GJ New Energy Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 2MW, στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής, η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου.
  2. Η απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία GJ New Energy Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.