ΑρΑπόφασης: 170/2024
 
Ημερομηνία: 24/05/2024
 
Θέμα: Αιτήσεις του ομόρρυθμου συνεταιρισμού Lidl Cyprus (Σ10823) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,05ΜW, στην περιοχή Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα χορηγήσουν στον ομόρρυθμο συνεταιρισμό Lidl Cyprus (Σ10823) Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,05ΜW, για τις ανάγκες του συνεταιρισμού, στο Φ/Σχ.(50/06W1), τμήμα 31, τεμάχιο 371, στην περιοχή Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Οι Άδειες στον δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Η παρούσα απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με επιστολή στον ομόρρυθμο συνεταιρισμό Lidl Cyprus (Σ10823).
  4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.