Αρ. Απόφασης: 169/2022

Ημερομηνία: 07/06/2022

Θέμα: 
Αναθεωρημένοι Παράμετροι που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022 υπ’ αριθμόν 34/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/302-2022, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2022, προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΔ όπως υποβάλει άμεσα τις απόψεις του σε σχέση με τις διαφορές μεταξύ των πραγματικών Συντελεστών Απωλειών Διανομής (ΣΑΔ) και των προϋπολογιζόμενων ΣΑΔ καθώς και για τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού τους, Αρ.Εξερχ.302/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/326, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, με την οποία υπέβαλε τις απόψεις του σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα επί της μεθοδολογίας και ενημερώνοντας τη ΡΑΕΚ ότι έχει ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια ενδυνάμωσης της υφιστάμενης, εγκεκριμένης Μεθοδολογίας Υπολογισμού των ΣΑΔ, ώστε να διασφαλιστεί η ακριβέστερη εκτίμηση των Παραμέτρων της ΑΑΗ που υποβάλλονται στην ΡΑΕΚ κάθε έτος. Επιπλέον, για τους ΣΑΔ που υποβλήθηκαν πρόσφατα από τον ΔΣΔ (για το έτος 2022) έχει εντοπιστεί η μη συμπερίληψη στην εισαχθείσα ενέργεια από το Σύστημα Μεταφοράς στο Σύστημα Διανομής η ενέργεια που διοχετεύτηκε από έναν τροφοδότη εισόδου (incomer) του Υ/Σ Μεταφοράς, Αρ.Εισερχ.1187/2022,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/445-2022, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΔ όπως υποβάλει τους υπολογισμούς του για τις πραγματικές απώλειες του Συστήματος Διανομής χρησιμοποιώντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τις πραγματικές εκ των υστέρων μετρηθείσες ποσότητες μαζί με τα σχόλια του για τις όποιες αποκλίσεις, Αρ.Εξερχ.445/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/326, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2022, με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι προχώρησε στον υπολογισμό των πραγματικών απωλειών και κατ' επέκταση των ΣΑΔ για τα έτη 2019 - 2021 χρησιμοποιώντας αυτή την φορά (όπου είναι δυνατό) τις πραγματικές εκ των υστέρων μετρηθείσες ποσότητες. Επιπλέον, υπέβαλε αναθεωρημένους ΣΑΔ με την ορθή ενέργεια που μεταφέρεται από το Σύστημα Μεταφοράς στο Σύστημα Διανομής και αναθεωρημένη τιμή της εγχεόμενης ενέργειας προς το δίκτυο από τους κατανεμημένους παραγωγούς λόγω εντοπισμού λανθασμένων καταχωρήσεων σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί ο ΔΣΔ, Αρ.Εισερχ.1560/2022, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 309/2022 ημερομηνίας 28 Απριλίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 93(3),
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, και
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.8, οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 101/2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι αναθεωρημένοι Συντελεστές Απωλειών Διανομής όπως έχουν υποβληθεί από τον ΔΣΔ, έχουν υπολογιστεί με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.8, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Αναθεωρημένων Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2022, ως εξής:
Περίοδος
συναλλαγών 2022
DLF MV DLF LV
Ιανουάριος 2.21% 4.60%
Φεβρουάριος 2.16% 4.45%
Μάρτιος 1.90% 3.84%
Απρίλιος 1.79% 3.51%
Μάιος 1.88% 3.74%
Ιούνιος 1.87% 3.72%
Ιούλιος 2.24% 4.56%
Αύγουστος 2.26% 4.60%
Σεπτέμβριος 2.29% 4.68%
Οκτώβριος 1.91% 3.85%
Νοέμβριος 1.86% 3.74%
Δεκέμβριος 1.95% 3.99%
Ετήσιος 2.07% 4.19%
 1. Την αυστηρή σύσταση προς τον ΔΣΔ όπως προβεί σε διορθωτικά μέτρα ώστε να ελέγχεται η ορθότητα των δεδομένων εισόδου στη μεθοδολογία υπολογισμού των Συντελεστών Απωλειών Διανομής, ώστε να αποτραπούν παρόμοια λάθη στο μέλλον.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές τους ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.