Αρ. Απόφασης: 169/2019
 
Ημερομηνία: 5 Ιουλίου 2019

Θέμα: Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος Και Συνολικής Παραγομένης Ηλεκτρικής Ενέργειας Για Τη Δεκαετία 2019 – 2028

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του Άρθρου 88 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης» του Νόμου,
  • Την εισήγηση του ΔΣΜΚ που αφορά στο εν λόγω θέμα, όπως αυτή υποβλήθηκε με επιστολή του με στοιχεία Αρ. πρωτ. Μας: ΔΣ2/802.3/191531, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2019,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.06, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2019, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να εγκρίνει την εν λόγω εισήγηση του ΔΣΜΚ.
  2. Να αποστείλει σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Να δημοσιεύσει, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, την εν λόγω Απόφαση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.