Αρ. Απόφασης: 166/2021

Ημερομηνία: 26/05/2021 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Ύστατου προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο δύο ετών

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνία 26 Μαΐου 2021 υπ’ αριθμόν 37/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021 (η οποία λήφθηκε 1 Μαρτίου 2021), Αρ. Εισερχ. 918/2021, με την οποία παραθέτει τα σχόλιά της επί του Προσχεδίου των Λεπτομερών Όρων και της Διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή του Ύστατου προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού.
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 366/2021 ημερομηνίας 24 Μαΐου 2021 με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ύστατου προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο δύο ετών».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες της Οδηγίας 2019/944/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ,
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικότερα το άρθρο 106 του Νόμου περί καθορισμού ύστατου προμηθευτή,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2020 (Κ.Δ.Π. 93/2020) ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2020, περί καθορισμού ύστατου προμηθευτή στην αγορά ηλεκτρισμού,
 • Την Απόφαση ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 24/2021 ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021 αναφορικά με τους λεπτομερείς όρους και τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή ύστατου προμηθευτή στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο δύο ετών,
 • Τις διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν με τους αδειούχους από τη ΡΑΕΚ Προμηθευτές ηλεκτρισμού σε τελικούς καταναλωτές και τους αιτητές για άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς καταναλωτές,
 • Το αναθεωρημένο κείμενο προσχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ύστατου προμηθευτή στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο 2 ετών, που υπέβαλε το Γραφείο της ΡΑΕΚ μέσω του Εσωτερικού Σημειώματος ημερομηνίας 24 Μαΐου 2021 με το οποίο τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο κείμενο σε σχέση με το κείμενο που είχε αρχικά συμπεριληφθεί στην Απόφαση ΡΑΕΚ 24/2021,
 • Το γεγονός ότι το αναθεωρημένο κείμενο προσχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ύστατου προμηθευτή στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο 2 ετών περιλαμβάνει τους λεπτομερείς όρους και τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προνοείται στην Απόφαση ΡΑΕΚ 24/2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το Προσχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή του Ύστατου προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο δύο ετών (Παράρτημα Ι).
 2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή του Ύστατου προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο δύο ετών, να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΡΑΕΚ και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 3. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.