Αρ. Απόφασης:  163/2021

Ημερομηνία: 21/05/2021 

Θέμα: 
Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος Και Συνολικής Παραγομένης Ηλεκτρικής Ενέργειας Για Τη Δεκαετία 2021 – 2030
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2021 υπ’ αριθμόν 36/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/211042, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2021, Αρ.Εισερχ. 1422/2021) με την οποία υπέβαλε την εισήγηση του που αφορά στο εν λόγω θέμα,
 • Τo Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 6 Απριλίου 2021 και Αρ. Φακ.: 04.03.06,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 12 Απριλίου 2021 και Αρ. Φακ. 04.03.06/636-2021, Αρ. Εξερχ. 636/2021, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία του ζητήθηκε όπως ενημερώσει τη ΡΑΕΚ σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις γραφικές της υποβληθείσας έκθεσης του,
 • Η επιστολή υπενθύμισης της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 5 Μαΐου 2021 και Αρ. Φακ. 04.03.06/636-2021 προς τον ΔΣΜΚ, σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία.
 • Η επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/211247, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2021, Αρ. Εισερ. i-1991-2021, με την οποία υπέβαλε την αναθεωρημένη εισήγηση του που αφορά στο εν λόγω θέμα,
 • Η επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/211508, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2021, Αρ.Εισερχ. i-2047-2021, με την οποία υπέβαλε την δεύτερη αναθεωρημένη εισήγηση του που αφορά στο εν λόγω θέμα.
 • Τo Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 14 Μαΐου 2021 και Αρ. Φακ.: 04.03.06,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα το Άρθρο 88 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 138/2019 με την οποία εγκρίθηκε η «Μεθοδολογία Μακροχρόνιας Πρόβλεψης Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος»,
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 88 του Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και έκριναν ότι η υποβληθείσα εισήγηση είναι στη βάση της εγκριθείσας μεθοδολογίας τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της εισήγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/211508, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2021.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης και των σχετικών γραφικών παραστάσεων «Πρόβλεψη Ετήσιας Συνολικής Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας 2021-2030» και «Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Ηλεκτρικής Ισχύος 2021-2030» (Παράρτημα Ι και ΙΙ) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.