Αρ. Απόφασης: 163/2017
 
Ημερομηνία: 04 Αυγούστου 2017

Θέμα: ​
Διευκρινιστικές Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία εκδόθηκαν λεπτομερείς Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης, οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Τη διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.1, όπως δίνονται στο Παράρτημα 1. 

Στο Παράρτημα 2 αναφέρονται αναλυτικά οι διευκρινιστικές αλλαγές οι οποίες έχουν διενεργηθεί.

Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.