Αρ. Απόφασης: 160/2017
 
Ημερομηνία: 01 Αυγούστου 2017

Θέμα: ​Έγκριση Νέου Τιμολογίου ΑΗΚ


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017.
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και ειδικότερα τις παραγράφους 8.91, 8.92 οι οποίες προνoούν μεταξύ άλλων τα εξής:«Ένα τιμολόγιο τελικού καταναλωτή θα είναι απλό, σαφές και θα παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις ως προς την κατανάλωση και να επιλέξουν προμηθευτή.  Ένα τιμολόγιο θα παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 1. τη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, και
 2. την ανάλυση της συνολικής τιμής σε:
 1. μια τιμή βάσης που διαμορφώνει το μη ρυθμιζόμενο ή το πιθανώς μη ρυθμιζόμενο σκέλος της τιμής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κόστους παραγωγής και προμήθειας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές των προμηθευτών·
 2. χρεώσεις δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου)·
 3. υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας·
 4. κόστος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ·
 5. άλλα κόστη, και
 6. φόρους.
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στους τελικούς καταναλωτές με σαφή και κατανοητό τρόπο στους λογαριασμούς:
 1. οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας·
 2. συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή προς την κατανάλωση του κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κατά προτίμηση υπό μορφή διαγράμματος·
 3. όπου είναι δυνατόν, συγκρίσεις με τον μέσο κανονικό ή υποδειγματικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη, και
 4. τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισμών ενέργειας ή συναφών οργανισμών, μαζί με διευθύνσεις ιστοσελίδων, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των διαφόρων κατηγοριών τελικών χρηστών ή/και αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισμό χρήσης ενέργειας.»
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2016, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με την οποία είχαν εγκριθεί οι νέες Διατιμήσεις της ΑΗΚ για Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021 και με την οποία είχαν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες στην ΑΗΚ:
  • Η ΑΗΚ να υποβάλει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, εισήγηση στη ΡΑΕΚ σχετικά με το περιεχόμενο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδονται στους καταναλωτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 8.91 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. Μ/426 ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017 με την οποία υποβλήθηκε η εισήγηση της ΑΗΚ για το περιεχόμενο των Τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και των σημειώσεων που θα παρουσιάζονται στο πίσω μέρος, για την έγκριση της ΡΑΕΚ.
 • Την επιστολή που αποστάλθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/853-17, με τα σχόλια της ΡΑΕΚ για τα νέα Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2017, με την οποία υποβλήθηκε το αναθεωρημένο Τιμολόγιο της ΑΗΚ με βάση τα σχόλια της ΡΑΕΚ.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚ /426 ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2017 με την οποία υποβλήθηκε το αναθεωρημένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας μετά από επιπρόσθετα σχόλια της ΡΑΕΚ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το περιεχόμενο των στηλών «Ενδείξεις Μετρητή» και «Ανάλυση για την Περίοδο» των νέων Τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚ/426 ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2017.
 2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως εντός ενός έτους από την παρούσα Απόφαση, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, περιλάβουν στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή προς την κατανάλωση του κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, υπό μορφή διαγράμματος, σύμφωνα με την παράγραφο 8.92 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015, Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού. 
Η Απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ-Προμήθεια για τις άμεσες ενέργειες της.
 
 
Λευκωσία, 1 Αυγούστου 2017